Welkom

Van harte welkom op de site van de politieke partij  “Partij Renkumse Dorpen” (PRD). Deze lokale partij is opgericht op 12 december 2013.

Wij zijn onze partij gestart met een fris team met eigentijdse ideeën en ambities. Op 19 maart 2014 hebben 1069 burgers uit de gemeente Renkum gekozen voor de Partij Renkumse Dorpen. Dankzij deze stemmen is vol overtuiging één zetel in de gemeenteraad behaald. Met 54 stemmen extra had de Partij Renkumse Dorpen zelfs aanspraak gemaakt op de derde restzetel. Er was dus bijna een tweede zetel verworven ! Wij zijn bijzonder trots op dit resultaat.

Alle door de PRD ingebrachte stukken, zowel naar aanleiding van de raadsagenda als op eigen initiatief buiten de raadsagenda om, treft u aan onder de button “documenten PRD”.

Korte nieuwsberichten

Partij Renkumse Dorpen pleit voor invoeren Leegstandverordening (7 april 2017)
Een Leegstandverordening voor winkelpanden brengt een aantal middelen samen waarmee de aanpak van leegstand systematischer, meer gestructureerd en minder vrijblijvend wordt.

Het is een instrument waarmee een gemeente laat zien dat zij serieus en systematisch van plan is leegstand aan te pakken. Het kan de druk op eigenaren verhogen door de verplichte melding van de leegstand, de registratie daarvan, het gesprek met de gemeente en de bijbehorende sancties bij het niet nakomen van afspraken.

Gemeenten hoeven niet, maar mogen conform wetgeving een Leegstandverordening op maat gesneden vaststellen. Onder meer een meldingsplicht voor eigenaren van leegstaande winkelpanden maakt van de verordening deel  uit.

Bij voortdurende leegstand kan een gemeente gebruikers voordragen die de eigenaar in principe moet accepteren. Blijft die in gebreke, dan kan de gemeente een dwangsom opleggen. Meldt een eigenaar leegstand niet tijdig, dan kan de gemeente een boete opleggen van maximaal 7500 euro.

Gemeenten hebben dus de mogelijkheid om langdurig leegstaande panden makkelijker te gebruiken dan nu; tijdelijke huur ervan wordt eenvoudiger.

De praktijk elders wijst uit, dat een Leegstandverordening uitstekend werkt bij  vastgoedbeheerders, die hun object louter als belegging zien en er niet mee zitten wanneer een winkelpand leeg blijft staan. Schep kansen voor bedrijfjes met weinig vermogen (en die zijn er ook in Renkum) door extreem hoge huurprijzen niet te baseren op historische gegevens, maar te verlagen naar reële bedragen.

Verminderde omzet gecombineerd met hoge huren leidt tot vertrek van winkels en daardoor tot verpaupering. Omdat een winkelgebied ook een publieke functie heeft mag de samenleving van eigenaren van winkelpanden best wat terug verwachten.

De PRD is voornemens over dit onderwerp een motie in de raad te laten behandelen en zal andere fracties ook vooraf benaderen en in de gelegenheid stellen om dat in gezamenlijkheid te doen.

Tussentijdse vraagtekens coalitieakkoord Renkum (22 maart 2017)
Op verzoek een artikel geschreven en verzonden d.d. 13 februari 2017 t.b.v. de Hoog & Laag. Voor een deel gepubliceerd in de Hoog & Laag van 22 maart 2017.
Veranderend Renkum – Coalitieakkoord 2014-2018
Vooropgesteld, dat er natuurlijk positieve ontwikkelingen te noemen zijn, kiezen we gezien het beperkt aantal woorden, dat dit artikel mag hebben, ervoor stil te staan bij enkele voorbeelden waaruit blijkt, dat voornemens vaak niet in overeenstemming zijn met de werkelijkheid.
In het coalitieakkoord is sprake van het vlottrekken van bouwprojecten. Dat pakt men redelijk voortvarend op, maar waarom tot elke prijs? Alleen al op twee bouwprojecten in Oosterbeek werd zonder slag of stoot twee miljoen euro aan gemeenschapsgeld toegelegd. Als je in Renkum 50.000 euro aan minder opbrengst aan woningbouw wilt incasseren om op die manier de hoek Hogenkampseweg / Mr. van Damweg groen te laten, zodat tevens bomen bespaard blijven, mag dat ineens niet. Hoe zit dat dan met de uitspraak, dat bij ruimtelijke plannen zorgvuldig moet worden afgewogen of ze passen in onze mooie omgeving? Kortom bij het woningbouwbeleid is men met de gestelde uitspraken nogal selectief en eenzijdig.
Op eenzelfde wijze gaat men vaak om met burgerinitiatieven. Men wil wel initiatieven bevorderen. Dat blijkt dan vooral op te gaan voor vanuit de gemeente aangestuurde initiatieven, zoals bij het ontwikkelen van Doorwerth Centrum, maar met spontane initiatieven vanuit de bevolking heeft men als het erop aankomt aanzienlijk meer moeite. Denk o.a. aan het burgerinitiatief De Buurt-Bongerd. Waarom men aan het realiseren van een papiermuseum na 7 jaar praten nog steeds geen ruim baan geeft is niet alleen onbegrijpelijk, maar ook qua handelwijze zonder meer verwerpelijk. De initiatiefnemer doet niet eens beroep op structurele subsidie! Burgerinitiatieven zouden volgens de coalitie toch bevorderd worden?
Men wil de winkelgebieden optimaliseren en leegstand tegengaan. Maar het college droeg er wel aan bij, dat bijvoorbeeld in de Renkumse Dorpsstraat de bloemenkraam van Edwin de Beijer moest verdwijnen evenals de outletwinkel van Sjaak Pansier. Een Aldi mag alleen maar in de winkelstraat komen en als dat niet kan dan wil men niet meewerken aan een locatie elders in het dorp. Is dat nu in het belang van en luisteren naar de burgers, die eerder aangaven een discount in het dorp te willen hebben?
Men wil graag “loslaten in vertrouwen”. Dat uitgangspunt lijkt ook te pas en onpas gehanteerd te worden. De kringloopwinkel Jan Splinter mocht uiteindelijk niet alleen een beperkt aantal uren open zijn, maar het college wilde bovendien in tegenstelling tot wat de Winkeltijdenwet zegt zelf bepalen voor welke dagen dat gold. Hoe laat zich dit rijmen met het streven om te komen tot minder regeldruk?
Men wil open en transparant zijn. Waarom vinden er dan raadsinformatiebijeen-komsten over o.a. bouwaangelegenheden met Vivare in beslotenheid plaats? Men was van mening, dat raadscommissievergaderingen een platform voor inspraak en gesprek met inwoners en maatschappelijke organisaties zou moeten zijn. Nog steeds is het niet mogelijk, dat burgers of vertegenwoordigers van instellingen actief mogen deelnemen aan deze vergaderingen.
Het moge duidelijk zijn dat wij in ieder geval vinden, dat er sprake is van verwoorde strevingen, die niet altijd de lading dekken. Ook wordt er soms duidelijk met twee maten gemeten en worden besluiten regelmatig afzonderlijk genomen en niet in hun samenhang.
PRD John Bartels

 

Aanbieden PMD-afval (20 januari 2017)
Op verzoek van de Partij Renkumse Dorpen (PRD) heeft het College van B&W toegezegd, dat er duizenden haken aan lantaarnpalen bevestigd zouden worden, zodat de zakken gevuld met plastic (PMD-afval) daaraan opgehangen kunnen worden. Een en ander is amper nagekomen. Vandaar de kritiek van de PRD (zoals verwoord in het Afvalbeleidsplan – lantaarnpaalhaken 2017), waarin de PRD aangeeft dat er in de uitvoering veel te weinig is gedaan.

Ongelijke voorwaarden gebruik ruimten voormalig kloostergebouw Renkum
(20 januari 2017)

De Partij Renkumse Dorpen (PRD) verwijt het College van B&W ongelijke voorwaarden te stellen aan het mogen gebruiken van de ruimten van het voormalig kloostergebouw aan de Utrechtseweg in Renkum. Zodoende werden de mensen van het te komen papiermuseum benadeeld t.o.v. de Stichting Slak, die zorgt voor huisvesting van kunstenaars. Lees meer: Papiermuseum NIET Slak WEL.

Renkum heeft de beste papieren
Enkele weken  geleden heeft de Werkgroep Papiermuseum Renkum voorafgaand aan  de raadscommissie Bedrijvigheid een presentatie gegeven over het papiermuseum.  Eerder ontvingen de raadsleden het Inspiratieboek m.b.t. hetgeen de Werkgroep met het museum beoogt. Dit boek was en is ook te zien op de betreffende website (www.papiermuseumrenkum.nl).  Wij verwijzen nu naar de opgenomen tekst in het Inspiratieboek (zie eindnoot) over de naamsbekendheid van een gemeente in relatie tot een lokaal onderwerp.
Een gemeente doet er goed aan zijn naamsbekendheid te koesteren. Het levert aanzien, interesse en extra toerisme op. Het is een aanjager voor de lokale economie en zorgt voor een onderscheidende positie ten aanzien van andere plaatsen en regio’s. Zo beïnvloedt een positieve associatie met een streek of locatie je keuze voor specifieke producten zelfs als je er nog nooit geweest bent. Denk bijv. aan: Schoonhoven Zilverstad, Goudse stroopwafels, Zeeuwse Babbelaars, Delfts Blauw, Makkums Aardewerk, Arnhem Modestad en Overbetuwse appels.
Door middel van marketing wordt veel creativiteit en geld gespendeerd aan de ‘branding’ van een streek- of plaatsnaam. Met als doel: zet jezelf op de kaart.
Het bijzondere van Renkum is dat dit alles niet bedacht hoeft te worden. De ingrediënten voor een goede naamsbekendheid zijn namelijk al beschikbaar: Het product is er, de binding met de streek is er, de identiteit is fysiek en zichtbaar aanwezig. Het heeft zelfs een eigen gezegde: ‘Renkum heeft de beste papieren’. Letterlijk en figuurlijk. De laatste stap moet echter nog worden gemaakt. Namelijk het uitdragen van de binding met papier van Renkum naar buiten toe.
Het Papiermuseum zet Renkum letterlijk op de kaart. Dat geldt natuurlijk ook al voor de aanwezige papierfabrieken in zowel Renkum als Heelsum.

Jeugdgemeenteraad (februari 2016)
Van links naar rechts: Marit Janssen en Danne-Mei Schimmel en Laura Landsman. Zij vertegenwoordigden in de Jeugdgemeenteraad van 26 februari jl. de PRD en werden tijdens een tweetal vooraf door ons georganiseerde bijeenkomsten begeleid door Jan Koelewijn en John Bartels.

DSC_0154 kl

Uitbreiding parkeermogelijkheid De Oude Herbergh te Oosterbeek (februari 2016) In de nazomer van 2014 heeft het college een brief ontvangen van Restaurant De Oude Herbergh met het verzoek tot een blijvende oplossing te komen omtrent parkeerbehoefte en verkeersonveilige situaties ter plaatse. Een reactie van het college is tot nog toe uitgebleven. De PRD heeft het college verzocht alsnog met betrokkenen  om de tafel te gaan zitten. De PRD heeft het college meegegeven dat een parkeervoorziening aan de overzijde van De Oude Herbergh aan de Valkenburglaan zou kunnen worden. Wanneer deze een natuurlijke uitstraling heeft, afgezet met bijvoorbeeld een lage beukenhaag dan zou het uitstekend in de groene omgeving passen.

Terugblik onthulling presentatie Renkumse Klooster (december 2015)
In maart 2016 heeft de gemeenteraad op initiatief van de PRD het college verzocht de fundering van het voormalige Renkumse Klooster zichtbaar te houden voor de bevolking. De restanten van het klooster kwamen in het zicht bij werkzaamheden aan de Dorpsstraat afgelopen winter. Het resultaat daarvan kan in ogenschouw worden genomen. De onthulling van de gestapelde stenen van de fundering van het voormalig klooster vond plaats op woensdagmiddag 16 december jl. aan de Dorpsstraat in Renkum tegenover de Nieuweweg, nabij de parkeerplaatsen aldaar.

Na afloop van de onthulling van het monument werd gezamenlijk koffie gedronken bij  de  Oude  Post  in Renkum. Tijdens dat informeel samenzijn vertelde de heer Mink de Vries, dat het monument ook een rol kan spelen in de Rijndevotieroute Arnhem – Rhenen. In Nederland leven nog twee zusters van de Moderne Devotie kloosters waar het Mariaklooster uit 1405 destijds ook deel van uitmaakte.

Bezoek delegatie van de Jongerenraad (november 2015)
Een delegatie van de Jongerenraad bezocht op 23 november onze fractievergadering. Het was leuk Philippe-Jan Ramondt en Philip Gebben te ontmoeten en te spreken. In voorkomende gevallen zullen we de Jongerenraad benaderen aan de PRD een advies uit te brengen.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

PRD ziet leesbaarheid tekst Monument Joan Beuker graag hersteld
(oktober 2015)
Het “Joan Beuker” monument, gelegen op de hoek van de Groeneweg en de Utrechtseweg, herinnert aan de mede-grondlegger van de krantenpapierfabriek van de Koninklijke Papierfabrieken Van Gelder Zonen te Renkum. De fabriek te Renkum aan de Neder-Rijn bestaat thans onder de naam Parenco. De onthulling van het monument ter nagedachtenis aan Joan Beuker (1862 – 1925), die als directeur van Van Gelder Zonen en als gemeenteraadslid en wethouder veel voor de Gemeente Renkum heeft betekend, vond plaats in augustus 1928. De PRD heeft geconstateerd dat de tekst bij het monument onleesbaar is geworden en heeft het college schriftelijk verzocht om het monument te herstellen, zodat de oorspronkelijke tekst weer leesbaar wordt en heeft daarbij verwezen naar een dekkingsmogelijkheid, te weten het jaarlijkse budget dat beschikbaar is voor het uitvoeren van  renovatiewerkzaamheden of onderhoudswerkzaamheden aan monumenten.