Verkiezingsprogramma 2018-2022

Ons Verkiezingsprogramma 2018-2022 heet “De kracht van samen”.

Deze publieksversie is gebaseerd op de inhoud van het uitgebreide Werkprogramma 2018-2022. Het Werkprogramma kwam tot stand met informatie uit het Programma 2014-2018, het aanvullende fractiebeleid gedurende de jaren 2014-2018, de gesprekken gevoerd met een aantal organisaties in het najaar van 2017, de reacties van inwoners na een oproep via internet en de couranten om via de e-mail te reageren, de openbare belegde bijeenkomst voor inwoners te Oosterbeek eveneens in het najaar van 2017, opmerkingen van onze leden en opgedane informatie door fractie/bestuur tijdens de jaarlijkse excursies & bezoekprogramma’s, die in al onze dorpen plaatsvonden.

Enkele highlights uit ons programma:
De PRD wil, dat de gemeente Renkum zelfstandig blijft en niet opgaat in Arnhem of verdeeld wordt over de gemeenten Wageningen en Arnhem. We zijn financieel een gezonde gemeente. Schaalvergroting leidt, zoals bewezen is, tot extra uitgaven en vergroot de afstand tussen inwoners en het gemeentebestuur.
In het programma is veel aandacht voor het meer betrekken van inwoners bij het beleid en het mee kunnen doen van mensen met een achterstand. Zo wordt bijvoorbeeld uitvoerig stilgestaan bij het belang van een florerend verenigingsleven, vrijwilligerswerk, allerlei voorzieningen, cultuur(historie) en inwonersinitiatieven.
De PRD zet zich in om besluiten te nemen, die bij kunnen dragen aan het gevoel, dat inwoners de gemeente Renkum ervaren als plezierig om te wonen.

Voor zover er volgens u onderwerpen in de publieksversie ontbreken of te weinig belicht worden, kan het zijn, dat die in ons uitgebreide Werkprogramma 2018-2022 wel nader beschreven staan. Vraag daar gerust om (info@partijrenkumsedorpen.nl). We sturen u dat graag toe.Het verkiezingsprogramma 2018-2022 van de Partij Renkumse Dorpen is vastgesteld door de leden en is bekend onder de naam: “De kracht van Samen”.