Archief berichten

Korte nieuwsberichten

Een culturele bijeenkomst “Renkum heeft de beste papieren”
Op 10 maart 2018 van 15.00 tot 17.00 uur in Zaal Rehoboth Koninginnelaan 25 in Heelsum worden onder dit motto een klein concert “Prille Voorjaarsklanken”, een boeiende lezing over “Vierhonderd jaar Papiergeschiedenis in de gemeente Renkum” en een kleine expositie met fotopanelen gepresenteerd. Lees hier meer!
Mis het niet! Verras jezelf! Gratis toegang!

Aanmelding Kandidatenlijst PRD 2018
Ons verkiezingsprogramma komt tot een afronding. Tijd om nu aandacht te geven aan de kandidatenlijst. Wij zoeken nog naar mensen, die ons willen helpen door hun naam  beschikbaar te stellen. Mogen wij jouw naam op het stembiljet zetten of ken je nog iemand die dat zou willen doen? Gelieve dat schrijven dan door te sturen. De gekozenen komen in de gemeenteraad. Daarnaast kennen we raadscommissies e.d. waarin uitsluitend mensen zitting kunnen hebben, die op de lijst van de verkiezingen hebben gestaan. Mocht je nu geen tijd kunnen vrijmaken, maar wellicht over twee of drie jaar wel, dan kan dat ook een overweging zijn om je naam op de lijst te laten zetten. We hopen dat je actief of passief mee wilt doen.

RZS sluit zich aan bij PRD (27 december 2017)
Zoals inmiddels bekend is geworden heeft de lokale partij RZS (1 raadszetel) besloten om na deze raadsperiode niet meer als afzonderlijke partij door te gaan. Men heeft ervoor gekozen aansluiting te zoeken bij de Partij Renkumse Dorpen (1 raadszetel). Het is inderdaad een feit, dat qua stemgedrag in de raad de PRD en RZS vaak op dezelfde lijn zitten. Een verdere toelichting kunt u hier lezen: RZS sluit zich aan bij PRD

Merkwaardig Renkums beleid
De Partij Renkumse Dorpen constateerde, dat het college stelde (pagina 64 / begroting 2018), dat we een gemeente zijn, die zuinig omgaat met overheidsgeld. Ja, een kruideniersmentaliteit als het gaat om cultuur- en welzijnsactiviteiten, maar als het gaat om uitgaven op het gebied van Personeel & Organisatie, kan er ineens wel heel veel. Over financiële missers maar niet te spreken. Er werd een rechtszaak op voorhand al verloren en dat  kost de gemeente Renkum in ieder geval 180.000 euro. Gewezen wordt op een overbodige financiële uitgave Vertrekarrangement van 400.000 euro om ambtenaren vervroegd met werken te laten stoppen, terwijl het rijksbeleid mensen juist laat doorwerken. De kosten Financieel Beleid Personeel & Organisatie zijn onbeheersbaar geworden. Ook dit jaar komt er een verlies of overschrijding personeelsbudget van zeker 1,3 miljoen euro. De Gemeenschappelijke regeling De Connectie (overheveling personeel naar het samenwerkingsverband Arnhem-Renkum- Rheden) betekent netto 673.361 euro extra aan personeelslasten voor onze gemeente.  Destijds werd door het college gesteld, dat er minimaal gelijkblijvende kwaliteit tegen maximaal dezelfde kosten en zelfs lagere kosten op termijn zouden zijn. Maar dat zit er de komende jaren sowieso niet in. Het ziet er naar uit, dat Renkum 70.000 euro aan Zoom (Centrum voor Landschap, Kunst en Cultuur) betaalde voor een voorziening op de Westerbouwing, die er waarschijnlijk niet gaat komen. Een waardeloos rapport BRO (Winkelvisie Oosterbeek), dat door meerdere fracties werd afgekraakt,  kostte de gemeente 13.345 euro etc.
Onlangs kwam het college met het Koersplan Renkum 2020 aanzetten. Dat moet de basis vormen om antwoorden te geven over vragen over de organistatie etc.
Vooruitlopend op de behandeling van het Koersplan op 11 december 2017, heeft de PRD alvast een groot aantal vragen gesteld. Voor de Partij Renkumse Dorpen blijft het onbegrijpelijk, dat een subsidiemogelijkheid van in totaal slechts 20.000 euro voor inwonersinitiatieven onder het mom van gebrek aan geld met ingang van 2019 definitief wordt afgeschaft, terwijl wel zoveel extra geld met het grootste gemak aan organisatiekosten en financiële missers wordt uitgegeven. De PRD wil na de verkiezingen het aantal formatieplaatsen aan wethouders gauw terugdraaien van 3,6 tot maximaal 3 fte’s wat een besparing oplevert van jaarlijks 50.000 euro.

Kom je ook naar onze inloopavond op 20 november 2017?
Op 20 november organiseert de Partij Renkumse Dorpen een vrije inloop. Iedere inwoner is van harte welkom. Er is gelegenheid om een inbreng te leveren voor het verkiezingsprogramma. Ook kun je informatie krijgen over de PRD en aangeven of je ervoor voelt om op de kandidatenlijst te willen staan. Heb je belangstelling voor de lokale politiek, kom dan vrijblijvend vanaf 20.00 uur langs. De PRD zit in het Fractiehuis, behorende bij het gemeentehuis, rode deur linkerzijde gezien vanaf de ingang van het hoofdgebouw lopend richting de Rabobank te Oosterbeek – aanmelden hoeft niet. Heb je wel interesse, maar kun je niet, laat het via info@partijrenkumsedorpen.nl even weten.

Oproep 1 (2 oktober 2017)
De Partij Renkumse Dorpen voert al enkele weken gesprekken met diverse organisaties, die in onze gemeente actief zijn. We willen graag horen hoe het met verenigingen of instellingen gaat, waar ze tegenaan lopen en hoe de politiek hen kan helpen. Het verkiezingsprogramma wordt geschreven en iedere inwoner, die daar nog wat aan kan bijdragen wordt bij deze uitgenodigd dat ook te doen. Wie politiek actief wil worden of ons kan ondersteunen is van harte welkom! Voel je er wat voor om op de kandidatenlijst te staan van een lokale partij, die niet het gemeentebestuur maar de inwoner centraal stelt, dan zou je maar zo de vrouw of man kunnen zijn die we nog zoeken.

Oproep 2 (2 oktober 2017)
Beste jongeren, Graag nodigen wij jullie uit om onderwerpen aan te dragen, die we mee kunnen nemen voor het verkiezingsprogramma. Mochten jullie een jongere kennen, die het leuk vindt om voor onze partij uit te komen, dan is hij/zij van harte welkom. Die persoon kan uit de Jongerenraad komen, maar hoeft daar geen deel vanuit te maken. Iemand uit je omgeving? Dit is je kans, graag horen we van je! John Bartels, raadslid PRD / info@partijrenkumsedorpen.nl

Partij Renkumse Dorpen pleit voor invoeren Leegstandverordening (7 april 2017)Een Leegstandverordening voor winkelpanden brengt een aantal middelen samen waarmee de aanpak van leegstand systematischer, meer gestructureerd en minder vrijblijvend wordt. Het is een instrument waarmee een gemeente laat zien dat zij serieus en systematisch van plan is leegstand aan te pakken. Het kan de druk op eigenaren verhogen door de verplichte melding van de leegstand, de registratie daarvan, het gesprek met de gemeente en de bijbehorende sancties bij het niet nakomen van afspraken. Gemeenten hoeven niet, maar mogen conform wetgeving een Leegstandverordening op maat gesneden vaststellen. Onder meer een meldingsplicht voor eigenaren van leegstaande winkelpanden maakt van de verordening deel  uit. Bij voortdurende leegstand kan een gemeente gebruikers voordragen die de eigenaar in principe moet accepteren. Blijft die in gebreke, dan kan de gemeente een dwangsom opleggen. Meldt een eigenaar leegstand niet tijdig, dan kan de gemeente een boete opleggen van maximaal 7500 euro. Gemeenten hebben dus de mogelijkheid om langdurig leegstaande panden makkelijker te gebruiken dan nu; tijdelijke huur ervan wordt eenvoudiger. De praktijk elders wijst uit, dat een Leegstandverordening uitstekend werkt bij  vastgoedbeheerders, die hun object louter als belegging zien en er niet mee zitten wanneer een winkelpand leeg blijft staan. Schep kansen voor bedrijfjes met weinig vermogen (en die zijn er ook in Renkum) door extreem hoge huurprijzen niet te baseren op historische gegevens, maar te verlagen naar reële bedragen. Verminderde omzet gecombineerd met hoge huren leidt tot vertrek van winkels en daardoor tot verpaupering. Omdat een winkelgebied ook een publieke functie heeft mag de samenleving van eigenaren van winkelpanden best wat terug verwachten. De PRD is voornemens over dit onderwerp een motie in de raad te laten behandelen en zal andere fracties ook vooraf benaderen en in de gelegenheid stellen om dat in gezamenlijkheid te doen.

Tussentijdse vraagtekens coalitieakkoord Renkum (22 maart 2017)
Op verzoek een artikel geschreven en verzonden d.d. 13 februari 2017 t.b.v. de Hoog & Laag. Voor een deel gepubliceerd in de Hoog & Laag van 22 maart 2017.
Veranderend Renkum – Coalitieakkoord 2014-2018
Vooropgesteld, dat er natuurlijk positieve ontwikkelingen te noemen zijn, kiezen we gezien het beperkt aantal woorden, dat dit artikel mag hebben, ervoor stil te staan bij enkele voorbeelden waaruit blijkt, dat voornemens vaak niet in overeenstemming zijn met de werkelijkheid. In het coalitieakkoord is sprake van het vlottrekken van bouwprojecten. Dat pakt men redelijk voortvarend op, maar waarom tot elke prijs?
Alleen al op twee bouwprojecten in Oosterbeek werd zonder slag of stoot twee miljoen euro aan gemeenschapsgeld toegelegd. Als je in Renkum 50.000 euro aan minder opbrengst aan woningbouw wilt incasseren om op die manier de hoek Hogenkampseweg / Mr. van Damweg groen te laten, zodat tevens bomen bespaard blijven, mag dat ineens niet. Hoe zit dat dan met de uitspraak, dat bij ruimtelijke plannen zorgvuldig moet worden afgewogen of ze passen in onze mooie omgeving? Kortom bij het woningbouwbeleid is men met de gestelde uitspraken nogal selectief en eenzijdig.
Op eenzelfde wijze gaat men vaak om met burgerinitiatieven. Men wil wel initiatieven bevorderen. Dat blijkt dan vooral op te gaan voor vanuit de gemeente aangestuurde initiatieven, zoals bij het ontwikkelen van Doorwerth Centrum, maar met spontane initiatieven vanuit de bevolking heeft men als het erop aankomt aanzienlijk meer moeite. Denk o.a. aan het burgerinitiatief De Buurt-Bongerd. Waarom men aan het realiseren van een papiermuseum na 7 jaar praten nog steeds geen ruim baan geeft is niet alleen onbegrijpelijk, maar ook qua handelwijze zonder meer verwerpelijk. De initiatiefnemer doet niet eens beroep op structurele subsidie! Burgerinitiatieven zouden volgens de coalitie toch bevorderd worden? Men wil de winkelgebieden optimaliseren en leegstand tegengaan. Maar het college droeg er wel aan bij, dat bijvoorbeeld in de Renkumse Dorpsstraat de bloemenkraam van Edwin de Beijer moest verdwijnen evenals de outletwinkel van Sjaak Pansier. Een Aldi mag alleen maar in de winkelstraat komen en als dat niet kan dan wil men niet meewerken aan een locatie elders in het dorp. Is dat nu in het belang van en luisteren naar de burgers, die eerder aangaven een discount in het dorp te willen hebben? Men wil graag “loslaten in vertrouwen”. Dat uitgangspunt lijkt ook te pas en onpas gehanteerd te worden. De kringloopwinkel Jan Splinter mocht uiteindelijk niet alleen een beperkt aantal uren open zijn, maar het college wilde bovendien in tegenstelling tot wat de Winkeltijdenwet zegt zelf bepalen voor welke dagen dat gold.
Hoe laat zich dit rijmen met het streven om te komen tot minder regeldruk? Men wil open en transparant zijn. Waarom vinden er dan raadsinformatiebijeen-komsten over o.a. bouwaangelegenheden met Vivare in beslotenheid plaats? Men was van mening, dat raadscommissievergaderingen een platform voor inspraak en gesprek met inwoners en maatschappelijke organisaties zou moeten zijn.
Nog steeds is het niet mogelijk, dat burgers of vertegenwoordigers van instellingen actief mogen deelnemen aan deze vergaderingen. Het moge duidelijk zijn dat wij in ieder geval vinden, dat er sprake is van verwoorde strevingen, die niet altijd de lading dekken. Ook wordt er soms duidelijk met twee maten gemeten en worden besluiten regelmatig afzonderlijk genomen en niet in hun samenhang. PRD John Bartels

Aanbieden PMD-afval (20 januari 2017)
Op verzoek van de Partij Renkumse Dorpen (PRD) heeft het College van B&W toegezegd, dat er duizenden haken aan lantaarnpalen bevestigd zouden worden, zodat de zakken gevuld met plastic (PMD-afval) daaraan opgehangen kunnen worden. Een en ander is amper nagekomen. Vandaar de kritiek van de PRD (zoals verwoord in het Afvalbeleidsplan – lantaarnpaalhaken 2017), waarin de PRD aangeeft dat er in de uitvoering veel te weinig is gedaan.

Ongelijke voorwaarden gebruik ruimten voormalig kloostergebouw Renkum (20 januari 2017)
De Partij Renkumse Dorpen (PRD) verwijt het College van B&W ongelijke voorwaarden te stellen aan het mogen gebruiken van de ruimten van het voormalig kloostergebouw aan de Utrechtseweg in Renkum. Zodoende werden de mensen van het te komen papiermuseum benadeeld t.o.v. de Stichting Slak, die zorgt voor huisvesting van kunstenaars. Lees meer: Papiermuseum NIET Slak WEL.

Renkum heeft de beste papieren
Enkele weken  geleden heeft de Werkgroep Papiermuseum Renkum voorafgaand aan  de raadscommissie Bedrijvigheid een presentatie gegeven over het papiermuseum.  Eerder ontvingen de raadsleden het Inspiratieboek m.b.t. hetgeen de Werkgroep met het museum beoogt. Dit boek was en is ook te zien op de betreffende website (www.papiermuseumrenkum.nl).  Wij verwijzen nu naar de opgenomen tekst in het Inspiratieboek (zie eindnoot) over de naamsbekendheid van een gemeente in relatie tot een lokaal onderwerp. Een gemeente doet er goed aan zijn naamsbekendheid te koesteren. Het levert aanzien, interesse en extra toerisme op. Het is een aanjager voor de lokale economie en zorgt voor een onderscheidende positie ten aanzien van andere plaatsen en regio’s. Zo beïnvloedt een positieve associatie met een streek of locatie je keuze voor specifieke producten zelfs als je er nog nooit geweest bent. Denk bijv. aan: Schoonhoven Zilverstad, Goudse stroopwafels, Zeeuwse Babbelaars, Delfts Blauw, Makkums Aardewerk, Arnhem Modestad en Overbetuwse appels. Door middel van marketing wordt veel creativiteit en geld gespendeerd aan de ‘branding’ van een streek- of plaatsnaam. Met als doel: zet jezelf op de kaart. Het bijzondere van Renkum is dat dit alles niet bedacht hoeft te worden. De ingrediënten voor een goede naamsbekendheid zijn namelijk al beschikbaar: Het product is er, de binding met de streek is er, de identiteit is fysiek en zichtbaar aanwezig. Het heeft zelfs een eigen gezegde: ‘Renkum heeft de beste papieren’. Letterlijk en figuurlijk. De laatste stap moet echter nog worden gemaakt. Namelijk het uitdragen van de binding met papier van Renkum naar buiten toe. Het Papiermuseum zet Renkum letterlijk op de kaart. Dat geldt natuurlijk ook al voor de aanwezige papierfabrieken in zowel Renkum als Heelsum.

Jeugdgemeenteraad (februari 2016)
Van links naar rechts: Marit Janssen, Danne-Mei Schimmel en Laura Landsman. Zij vertegenwoordigden in de Jeugdgemeenteraad van 26 februari jl. de PRD en werden tijdens een tweetal vooraf door ons georganiseerde bijeenkomsten begeleid door Jan Koelewijn en John Bartels.

DSC_0154 kl

Uitbreiding parkeermogelijkheid De Oude Herbergh te Oosterbeek (februari 2016)
In de nazomer van 2014 heeft het college een brief ontvangen van Restaurant De Oude Herbergh met het verzoek tot een blijvende oplossing te komen omtrent parkeerbehoefte en verkeersonveilige situaties ter plaatse. Een reactie van het college is tot nog toe uitgebleven. De PRD heeft het college verzocht alsnog met betrokkenen  om de tafel te gaan zitten. De PRD heeft het college meegegeven dat een parkeervoorziening aan de overzijde van De Oude Herbergh aan de Valkenburglaan zou kunnen worden. Wanneer deze een natuurlijke uitstraling heeft, afgezet met bijvoorbeeld een lage beukenhaag dan zou het uitstekend in de groene omgeving passen.

Terugblik onthulling presentatie Renkumse Klooster (december 2015)
In maart 2016 heeft de gemeenteraad op initiatief van de PRD het college verzocht de fundering van het voormalige Renkumse Klooster zichtbaar te houden voor de bevolking. De restanten van het klooster kwamen in het zicht bij werkzaamheden aan de Dorpsstraat afgelopen winter. Het resultaat daarvan kan in ogenschouw worden genomen. De onthulling van de gestapelde stenen van de fundering van het voormalig klooster vond plaats op woensdagmiddag 16 december jl. aan de Dorpsstraat in Renkum tegenover de Nieuweweg, nabij de parkeerplaatsen aldaar.

Na afloop van de onthulling van het monument werd gezamenlijk koffie gedronken bij  de  Oude  Post  in Renkum. Tijdens dat informeel samenzijn vertelde de heer Mink de Vries, dat het monument ook een rol kan spelen in de Rijndevotieroute Arnhem – Rhenen. In Nederland leven nog twee zusters van de Moderne Devotie kloosters waar het Mariaklooster uit 1405 destijds ook deel van uitmaakte.

Bezoek delegatie van de Jongerenraad (november 2015)
Een delegatie van de Jongerenraad bezocht op 23 november onze fractievergadering. Het was leuk Philippe-Jan Ramondt en Philip Gebben te ontmoeten en te spreken. In voorkomende gevallen zullen we de Jongerenraad benaderen aan de PRD een advies uit te brengen.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

PRD ziet leesbaarheid tekst Monument Joan Beuker graag hersteld (oktober 2015)
Het “Joan Beuker” monument, gelegen op de hoek van de Groeneweg en de Utrechtseweg, herinnert aan de mede-grondlegger van de krantenpapierfabriek van de Koninklijke Papierfabrieken Van Gelder Zonen te Renkum. De fabriek te Renkum aan de Neder-Rijn bestaat thans onder de naam Parenco. De onthulling van het monument ter nagedachtenis aan Joan Beuker (1862 – 1925), die als directeur van Van Gelder Zonen en als gemeenteraadslid en wethouder veel voor de Gemeente Renkum heeft betekend, vond plaats in augustus 1928. De PRD heeft geconstateerd dat de tekst bij het monument onleesbaar is geworden en heeft het college schriftelijk verzocht om het monument te herstellen, zodat de oorspronkelijke tekst weer leesbaar wordt en heeft daarbij verwezen naar een dekkingsmogelijkheid, te weten het jaarlijkse budget dat beschikbaar is voor het uitvoeren van  renovatiewerkzaamheden of onderhoudswerkzaamheden aan monumenten.

Uitnodiging onthulling presentatie Renkumse Klooster (december 2015)
In maart 2015 heeft de gemeenteraad op initiatief van de PRD het college verzocht de fundering van het voormalige Renkumse Klooster zichtbaar te houden voor de bevolking. De restanten van het klooster kwamen in het zicht bij werkzaamheden aan de Dorpsstraat afgelopen winter. Het resultaat daarvan kan in ogenschouw worden genomen. De onthulling vindt plaats op woensdagmiddag 16 december a.s. om 15.00 uur aan de Dorpsstraat in Renkum tegenover de Nieuweweg, nabij de parkeerplaatsen aldaar.

Na afloop van de onthulling van het monument nodigt de PRD je  uit  voor  een  kop  koffie  bij  de  Oude  Post  (Dorpsstraat  9 in Renkum). Tijdens het informeel samenzijn zal de heer Mink de Vries vertellen, dat het monument ook een rol kan spelen in de Rijndevotieroute Arnhem – Rhenen. In Nederland leven nog twee zusters van de Moderne Devotie kloosters waar het Mariaklooster uit 1405 destijds ook deel van uitmaakte.

Initiatief Jan Splinter gedwarsboomd door college (juli 2015) De heer Ten Böhmer, eigenaar van het perceel Europalaan 98 te Renkum heeft Kringloopcentrum Jan Splinter onderdak verleend. Echter volgens het geldende  bestemmingsplan Renkum-Heelsum 2013 is op die locatie de bestemming “bedrijf” aan de orde. Binnen deze bestemming wordt ondergeschikte productiegebonden detailhandel toegestaan. Omdat het college van mening is, dat van ondergeschiktheid geen sprake is heeft men op 11 juni 2015 per brief uitgesproken met ingang van 1 oktober a.s. een last onder dwangsom  van 1250 euro per maand op te leggen om de constatering ongedaan te maken. De Partij Renkumse Dorpen verzoekt het college gedoogsteun voor een periode van vijf jaar te verlenen. Mocht men daartoe niet bereid zijn dan vragen ze de eerder genoemde begunstigingstermijn van 1 oktober te wijzigen in 1 december, zodat de gemeenteraad  zich in de nazomer nog over deze kwestie kan uitspreken. De PRD wil, dat Jan Splinter, een organisatie zonder winst-oogmerk, die o.a. vluchtelingen aan huisraad helpt, voorlopig met rust gelaten wordt en is ervan overtuigd, dat veel inwoners zich daarin kunnen vinden.”

IMG_3919

Renkumers laten zich uit over graffiti in Renkum (juni 2015) Onze gemeente wordt geteisterd door graffiti. Dagelijks verschijnen er ‘tags’ met het woord DOG op muren, straat-meubilair, verkeersborden en huizen die te koop staan, in de dorpen Heelsum en Renkum. De kosten voor schoonmaak lopen inmiddels in de tienduizenden euro’s. Verslaggever Mischa Blok van Radio 1 sprak hierover met Marco Spies, voorzitter van Stichting Renkum Springlevend, Albert Ziëck (kunstenaar, muurschilder en tatoeëerder) en fractievoorzitter John Alberts van de Partij Renkumse Dorpen. Luister naar het fragment op radio 1.

2015-06-19 11.18.33 - kopie

Instandhouding kerkgebouwen als cultureel erfgoed (juni 2015)
Wij vinden dat de gemeente bij het in stand houden van kerkgebouwen als cultureel erfgoed een rol kan spelen, door o.a. bestaande kerken in de gemeente Renkum als gemeentelijke monument te betitelen, zodat sloop op voorhand wordt voorkomen, door kerkbesturen te helpen bij het vinden van oplossingen ter voorkoming van sloop en bij het zoeken naar een passende (her- of neven) bestemming van een kerkgebouw. Een kerk kan geschikt zijn voor bestaande behoeften: atelier voor kunstenaars, indoorspeelvoorziening voor kinderen etc.

Fundamenten oude klooster blijven zichtbaar (maart 2015)
De PRD is blij dat dankzij de door haar ingediende motie, unaniem gesteund door andere fracties, een klein gedeelte van de fundering van het voormalig Renkumse klooster uit 1405 voor het publiek zichtbaar wordt gesteld.
Tijdens grondwerkzaamheden aan de Renkumse Dorpsstraat werden fundamenten van het oude Renkumse klooster blootgelegd. De PRD vindt het voor Renkum belangrijk  dat de fundering van dit ooit belangrijke Gelderse klooster blijvend zichtbaar worden gemaakt, omdat het op deze wijze een rol kan spelen bij het historisch bewustzijn, recreatie en toerisme.
Vermoedelijk gebeurt dat door het uitzagen van een fragment om dat vervolgens bovengronds in de directe omgeving te plaatsen, aangevuld met een informatiebord.

Bijstand &  verplichtingen rond adreswijziging (maart 2015)
De PRD heeft vragen gesteld over de gevolgen van het wel of niet doorgeven van een adreswijziging van een bijstandsontvanger. De hoofdvraag luidt: Is het waar dat het team Sociale Zaken een bijstandsontvanger een al dan niet voorwaardelijke maatregel in de vorm van een verlaging van de uitkering oplegt als hij/zij een adreswijziging binnen de gemeente niet doorgeeft aan het team Sociale Zaken, ook als de adreswijziging wel is aangegeven bij het loket Burgerzaken?

Standpunt PRD over fietspendelboot (maart 2015)
Het College van B&W heeft via een raadsbrief laten weten de succesvolle fietspendelboot, die in 2014 een gedeelte van het seizoen van Wageningen naar Arnhem gevaren heeft uit de vaart te halen. De Partij Renkumse Dorpen is van mening, dat het Renkumse College dit niet eenzijdig kan doen. De Gemeenteraad dient daarover het laatste woord te hebben. Wij zijn in het kader van recreatie, toerisme en lokale economie voor continuering van de fietspendelboot, die wat ons betreft zou moeten varen langs de gemeenten Rhenen (dierenpark), Wageningen, Renkum en Arnhem. Er zijn groeikansen aan te tonen. In de aprilraad gaan we dit onderwerp in ieder geval aan de orde stellen. Wellicht kunnen we dan in gezamenlijkheid met enkele andere fracties de zaak verder oppakken. Er zijn voldoende mogelijkheden binnen de goedgekeurde begroting 2015 om een financiering rond te krijgen. Momenteel hebben we vragen aan het College voorgelegd en een financieringsvoorstel aangegeven. Hier vindt u alle stukken over dit onderwerp.

Initiatiefvoorstel Renkum campervriendelijke gemeente (maart 2015)
Wij vinden het wenselijk om op kleine schaal (met een omvang voor 5 tot 10 voertuigen) gelegenheden in de openbare ruimte te bieden waar mensen met een camper terecht kunnen. Daarom zetten wij middels een initiatiefvoorstel in op overnachtingslocaties aan of bij de Rijn, zoals de Renkumse veerstoep, de sluis in Doorwerth en bij de jachthaven in Oosterbeek.

Oude fundamenten middeleeuws klooster (december 2014) 
Tijdens grondwerkzaamheden in de Dorpsstraat te Renkum zijn fundamenten van het oude Renkumse klooster uit 1405 gedeeltelijk zichtbaar geworden. Ter plekke vond archeologisch onderzoek plaats.
De PRD heeft het college gevraagd om bijvoorbeeld middels beglazing, al dan niet met belichting, in het weggedeelte een meter van de fundering voor het oog zichtbaar kunnen maken. Het realiseren van dit soort zaken kan niet alleen bijdragen aan het historisch besef, maar kan ook een rol spelen in het kader van recreatie en toerisme.
Het gaat immers om één van de belangrijkste middeleeuwse instellingen, die bepalend is geweest voor vele elementen van het vroegere en latere erfgoed van het dorp Renkum en omgeving.

Verbetering fietspad Reyerscamp Wolfheze
Dankzij het initiatief van de Partij Renkumse Dorpen – op voorhand gesteund door Gemeentebelangen en VVD- wordt het fietspad over de Reyerscamp in Wolfheze verbeterd: het college van B&W heeft het initiatief van de Partij Renkumse Dorpen overgenomen.

Voorstellen PRD tot aanpassing beleid schuldhulpverlening en bijzondere bijstand (september 2014)
Op 4 september 2014 heeft de PRD het college van Renkum een zevental voorstellen tot aanpassing van het beleid van schuldhulpverlening en bijzondere bijstand voorgelegd.
Door de wijzigingen in de Wet werk en bijstand (WWB) per januari 2015 komt een aantal voorzieningen die nu worden ingezet om armoede te bestrijden per die datum te vervallen. De PRD wil voorkomen dat nog meer burgers in financiële problemen raken, vindt het belangrijk alternatieve voorzieningen te ontwikkelen en brengt die voorstellen nu onder de aandacht, zodat die aanbevelingen meegenomen kunnen worden in de maatregelen die de gemeente Renkum nog zal nemen.