Raadsstukken PRD 2019

Raadsvergadering 18 december 2019

Klik hier voor de agenda en de raadsstukken.

Raadsvergadering 27 november 2019

Klik hier voor de agenda en de raadsstukken.

Raadsvergadering 6 november 2019 (Begrotingsbehandeling)

Klik hier voor de agenda en de raadsstukken.

Hieronder het commentaar en stukken ingebracht door de PRD:

We hebben kennisgenomen van het feit, dat de wethouders een dag voor de begrotingsbehandeling in gezamenlijkheid met de fractievoorzitters van de coalitie om de tafel hebben gezeten met de bedoeling tot een deal te komen. Dit alles tot grote ergernis van het CDA, GB en de PRD. Zie de onderstaande tekst inzake “Verklaring”.

Centraal bij de begrotingsbehandeling stond en staat voor ons het antwoord op de vraag wat we willen bereiken. He antwoord zou afgeleid moeten worden vanuit de rijksopdracht, de visie, die we als gemeente op het inhoudelijk beleid hebben en passend bij wat inwoners vragen. Daarbij gaat het wat ons betreft om antwoorden op vragen als: Waar worden de inwoners gelukkiger van, hoe bevorderen we de leefkwaliteit en in hoeverre is maatwerk op dorpsniveau aan te bevelen en na te streven? In feite is en wordt er bezuinigd vanuit financiële invalshoeken en niet vanuit het antwoord op de kardinale vraag: Waar doen we het eigenlijk voor? Zie hieronder ons commentaar op de Begroting 2020 van de gemeente Renkum.

We dienden drie amendementen en een motie in. Zie de bijlagen waarin de uitslagen van de stemming in het rood aangegeven is.
Tot onze spijt moeten we u meedelen, dat het toegevoegde amendement om de bibliotheekvoorzieningen op het huidige niveau te behouden het niet heeft gehaald. We hoopten op de steun van D66 om een meerderheid te krijgen. Uitgerekend de partij die publiekelijk uitsprak alles eraan te zullen doen om de bieb in Renkum overeind te houden stemde tegen.

We waren mede-indiener van het amendement Zwembad Oosterbeek. Dit werd aangenomen met 14 stemmen voor (CDA, VVD, PRD, GB en PvdA mw. Weeda) en 8 stemmen tegen (D66, GL en PvdA dhr. Erkens). Uiteindelijk werd de geamendeerde begroting met 13 stemmen voor en 9 tegen aangenomen.
De motie haalde het niet. Wel merkte de Pvda open te willen staan om het idee van een raadsakkoord bespreekbaar te maken. Toch stemde ze tegen.

Namens de fractie, John Bartels.

 1. Verklaring Raadsvergadering 6 november 2019
 2. Motie Raadsakkoord op hoofdlijnen 2020-2022
 3. Commentaar PRD Begroting 2020 Gemeente Renkum
 4. Amendement Weerstandsvermogen Begroting 2020
 5. Amendement CDA VVD PRD GB – agendapunt 5 – mbt zwembad Oosterbeek
 6. Amendement Begroting 2020 inzake formatieplaatsen aantal wethouders
 7. Amendement Bibliotheekvoorzieningen gemeente Renkum

Raadsvergadering 30 oktober 2019

Klik hier voor de agenda en de raadsstukken.

Raadsvergadering 25 september 2019

Klik hier voor de agenda en de raadsstukken.

Hierbij het commentaar en stukken ingebracht door de PRD:

Bij deze vindt u het commentaar van de PRD n.a.v. het raadsvoorstel Verklaring van geen bedenkingen zonnevelden Landgoed Quadenoord. Dit voorstel gaat uit van ruim 40.500 panelen dat overeen zou komen met een beperking van CO2-uitstoot van ruim 13.500 ton per jaar. Alleen de PRD en het CDA stemden tegen het voorstel van het college. Onze argumenten spreken voor zich. Onze motie m.b.t. “Velden met zonnepanelen” kreeg vanuit de raad geen steun, terwijl wethouder Maouche wel positief reageerde. De door de PRD gestelde vraag in het vragenuurtje werd door het college opgepakt.

Het PRD amendement mede ingediend door GB m.b.t. de Nota Wonen haalde het. Waarom de VVD, D66 en PvdA tegen waren blijft voor ons merkwaardig. De Nota Wonen is op zich een prima verhaal, maar wel erg algemeen. Het is voor de raad belangrijk tijdig te kunnen inspelen op verwachtingen, zodat ze dan bijgestuurd kunnen worden temeer ook omdat de ambities, gezien de krappe bouwmogelijkheden, groter lijken dan het kunnen realiseren ervan. Met het ingediende amendement wordt de gemeenteraad nu jaarlijks in het najaar schriftelijk geïnformeerd over de actuele stand van zaken m.b.t. mogelijke bouwlocaties gerelateerd aan het aantal te bouwen woningen, te verwachten soorten van woningen en een tijdsplanning.

Namens de fractie, John Bartels.

 1. Vragenuurtje raadsvergadering 25 september 2019 inz. Belastingheffing CO2
 2. Commentaar PRD n.a.v. Verklaring van geen bedenkingen zonnevelden Landgoed Quadenoord
 3. Motie def. – Velden met zonnepanelen – 25 sept. 2019
 4. Buitengebied kleurt zwart en blauw – art. BB
 5. Amendement def. Nota Wonen – 25 sept. 2019

Raadsvergadering 26 juni 2019

Klik hier voor de agenda en de raadsstukken.

Hierbij het commentaar van de PRD op de Perspectiefnota:
PN-commentaar

Wat een afgang!

De provincie typeert de Renkumse financiële positie als matig. Een troost is dat 30 van de 51 gemeenten in Gelderland dezelfde score hebben. Vooral de verplichte opgaven vanuit Den Haag zorgen voor problemen, omdat de vergoedingen van het Rijk bij lange na niet de kosten dekken. Het coalitieakkoord is onbetaalbaar geworden, wij willen dat terzijde schuiven en daarvoor in de plaats een raadsakkoord op hoofdlijnen hebben met aandacht voor: een sluitende begroting, een dienstbare overheid, vraaggericht en dorpsgericht werken, het bevorderen van democratische participatie en het gebruik maken van de kennis van inwoners. Politicoloog Krouwel zegt, dat iedere gemeente te besturen valt met drie wethouders en een burgemeester. Voor ons hoeven de wethouders, als het coalitieakkoord vervalt, niet ingeruild te worden. Wel moet één formatieplaats ingeleverd worden. Laat zien, dat je ook in eigen vlees durft te snijden. Dat komt sterk over en genereert respect!
Dit betekent een jaarlijkse besparing van ruim 112.000 euro en is ongeveer het bedrag, dat nodig is voor bijv. het behoud van de huidige drie bibliotheken in onze gemeente. Deze zullen wat ons betreft niet verdwijnen. Dat geldt ook voor andere inloopvoorzieningen, zoals de Poort van Doorwerth.

Namens de fractie, John Bartels.

Raadsvergadering 29 mei 2019

Klik hier voor de agenda en de raadsstukken.

Hieronder rechtstreeks de stukken ingebracht door de PRD:

 1. Vragenuurtje realisering groepswonen voor ouderen te Renkum 2019
 2. Motie intelligente oversteekplaats Doorwerth
 3. Amendement openbare toiletten 2019
 4. Toekomstbestendig wonen tekst raad mei 2019

Raadsvergadering 24 april 2019, vervolgd op 1 mei 2019

Klik hier voor de agenda en de raadsstukken.

Raadsvergadering 27 maart 2019

Klik hier voor de agenda en de raadsstukken.

De hele gang van zaken rondom de verkoop van het voormalig kloostergebouw te Renkum keurden wij af. Het college heeft onjuist gehandeld, stelt gelopen zaken verkeerd voor en komt gemaakte toezeggingen niet na. Wij verwijzen naar ons gehouden commentaar (zie bijlage) en de ingediende motie. De uitkomst van de stemming kwam zoals verwacht. Diep teleurstellend, dat voor enkele fracties argumenten en de feiten er niet toe deden. Omdat de wethouder bleef volharden in het ontkennen van toezeggingen werd na de schorsing van de raadsvergadering een motie van afkeuring ingediend. Ook die haalde het met steun van GB en het CDA niet. Desalniettemin heeft dit wel behoorlijk stof doen opwaaien. Een dergelijke motie komt in onze gemeente eigenlijk nooit voor. Wij vinden het beschamend, dat bepaalde partijen op geen enkele wijze aan waarheidsvinding hebben willen doen en zogezegd in de raad liever zwijgend aanwezig wilden zijn.

Namens de fractie: John Bartels

Hieronder rechtstreeks de stukken ingebracht door de PRD:

 1. Commentaar PRD 27 maart 2019 Verkoop Voormalig Klooster
 2. Motie Overleg Verkoop Voormalig Kloostergebouw te Renkum
 3. Motie van afkeuring 27 maart 2019

Raadsvergadering 27 februari 2019
Klik hier voor de agenda en de raadsstukken.

Raadsvergadering 30 januari 2019
Klik hier voor de agenda en de raadsstukken.