Raadsstukken PRD 2020

Raadsvergaderingen 25 en 26 november 2020
I.v.m. de coronamaatregelen vond deze gemeenteraadsvergadering via videoverbinding plaats. Deze digitale raadsvergadering was live te volgen via internet.
Klik hier voor de agenda, de raadsstukken en de weergave van 25 november 2020.
Klik hier voor de agenda, de raadsstukken en de weergave van 26 november 2020.

Hieronder vindt u het stuk ingebracht door de PRD:
Motie vreemd aan de orde PRD inzake extern voorzitterschap 2020-AANGEHOUDEN

Raadsvergaderingen 2, 4 en 5 november 2020
Over de begroting incl. burgerspreekrecht: Eerste termijn raad en college en indienen moties en amendementen.
I.v.m. de coronamaatregelen vond deze gemeenteraadsvergadering via videoverbinding plaats. Deze digitale raadsvergadering was live te volgen via internet.
Klik hier voor de agenda, de raadsstukken en de weergave van 2 november 2020. Klik hier voor de agenda, de raadsstukken en de weergave van 4 november 2020
Klik hier voor de agenda, de raadsstukken en de weergave van 5 november 2020

Hieronder vindt u de stukken (mede) ingebracht door de PRD:

 1. Raadsvragen Begroting 2021 – PRD
 2. Amendement PRD mbt Bibliotheken-VERWORPEN
 3. Amendement PRD mbt GO Arnhem Nijmegen-INGETROKKEN
 4. Amendement PRD mbt IHP-INGETROKKEN
 5. Amendement PRD mbt Ouderenwoningen-VERWORPEN
 6. Amendement PRD mbt Poort van Doorwerth-VERWORPEN
 7. Amendement PRD mbt spooronderdoorgang Wolfheze-INGETROKKEN
 8. Amendement PRD mbt Veluwe alliantie-INGETROKKEN
 9. Amendement PRD mbt vierde wethouder-VERWORPEN
 10. Amendement PRD mbt Weerstandsvermogen-INGETROKKEN
 11. Motie PRD mbt Heffing Precario aan Liander-INGETROKKEN
 12. Motie vreemd aan de orde GB CDA PRD GL VVD PvdA D66 mbt Poort van Doorwerth-UNANIEM AANGENOMEN

Hieronder vindt u ons commentaar c.q. toelichting op de begroting 2021-2024 met achtereenvolgens:
– onze reactie op het debat van 4 november 2020
– de ingediende amendementen van de PRD en de stemmingen
– de aangehouden en niet-ingediende amendementen / motie
Commentaar PRD Begroting Gemeente Renkum 2021-2024

Hierna vindt u een terugblik vanuit de ogen van de PRD op de begrotingsbehandeling 2021: Een terugblik door de PRD op de begrotingsbehandeling 2021

Raadsvergadering 30 september 2020
I.v.m. de coronamaatregelen vond deze gemeenteraadsvergadering via videoverbinding plaats. Deze digitale raadsvergadering was live te volgen via internet.
Klik hier voor de agenda, de raadsstukken en de weergave.

Raadsvergadering 1 juli 2020
I.v.m. de coronamaatregelen vond deze gemeenteraadsvergadering via videoverbinding plaats. Deze digitale raadsvergadering was live te volgen via internet.
Vanwege het afscheid en installatie van de Kinderburgemeester begon de vergadering om 19.30 uur. Klik hier voor de agenda, de raadsstukken en de weergave.

Hieronder vindt u de stukken mede ingebracht door de PRD:

 1. Amendement VVD PvdA PRD GL GB D66 CDA mbt zienswijze De Connectie-aangenomen
 2. Motie vreemd VVD PvdA D66 CDA GB PRD GL mbt meer grip op GR-overgenomen door B&W Renkum

Raadsvergadering 24 juni 2020 en 25 juni 2020
I.v.m. de coronamaatregelen vond deze gemeenteraadsvergadering via videoverbinding plaats. De digitale raadsvergadering was live te volgen via internet.
Er werd vergaderd van 15.00 uur tot 17.00 uur en van 18.00 uur tot 20.00 uur over de Jaarstukken 2019, Voorjaarsnota 2020 en Perspectiefnota 2020-2024.
Klik hier voor de agenda, de raadsstukken en de weergave.
De vergadering werd donderdag 25 juni 2020 voortgezet. Klik hier voor het vervolg.

Hieronder vindt u de stukken ingebracht door de PRD:

 1. Commentaar PRD op de Jaarrekening 2019
 2. Commentaar PRD Perspectiefnota 24 juni 2020
 3. Amendement Kalimaropad – Voorjaarsnota 2020
 4. Amendement mobiliteitsfonds 2020
 5. Motie Afwaardering Noodzaak Gelden Gemeentehuis d.d. 24-6-2020

Beste mensen, afgelopen week behandelde de raad o.a. de Jaarrekening 2019 en de Perspectiefnota 2020.

De verantwoording van en controle op de uitgaven in het Sociaal Domein over 2019 waarmee vele miljoenen euro’s gemoeid zijn hebben niet of onvoldoende plaatsgevonden en het inkoopbeleid liet qua controle eveneens al te wensen over. Ook is dit het 2e jaar waarin de accountant geen goedkeurende verklaring afgeeft. In de reactie van het College wordt over 2019 gezegd dat zij, i.p.v. te werken aan deze belangrijke kwesties, andere prioriteiten heeft gesteld. Om welke prioriteiten het hier zou gaan is de PRD niet bekend geworden. De Partij Renkumse Dorpen neemt dit alles de verantwoordelijke wethouders zeer kwalijk. Daarom hebben we tegen het vaststellen van de Jaarrekening 2019 gestemd evenals het CDA en GB.

Ook hebben we het voorstel over de Perspectiefnota afgewezen evenals het CDA. De Partij Renkumse Dorpen is zwaar teleurgesteld in de inhoud van de Perspectiefnota 2020, die de opmaat vormt voor de begrotingsbehandeling 2021 in het komende najaar. Het is een en al treurnis, een verhaal met talloze niet ingevulde cijfers qua kosten, veel onduidelijkheden over wat er nog op ons afkomt en volstrekt visieloos. Het ware wijzer geweest de nota pas in september te behandelen, wanneer meer feitenmateriaal voorhanden is en wij dan als fractie binnen onze partij op een fatsoenlijke manier met inwoners bij elkaar hadden kunnen komen om zaken door te spreken. Door de coronacrises en rijksregelgeving kan dat nu niet. Uitstel van behandeling van de nota zou de voortgang van het proces niet in gevaar hebben gebracht.
Een pluspunt is wel, dat het aantal formatieplaatsen m.b.t. wethouders met ingang van de nieuwe raadsperiode teruggaat van 4 naar 3. Bij de coalitievorming in 2018 hebben we hier al voor gepleit.

Namens de fractie, John Bartels

Raadsvergadering 27 mei 2020
I.v.m. de coronamaatregelen vond deze gemeenteraadsvergadering via videoverbinding plaats. Deze digitale raadsvergadering was live te volgen via internet.
Klik hier voor de agenda, de raadsstukken en de weergave.
De raadsvergadering werd vervolgd op 28 mei 2020. Klik hier voor het vervolg.

Hieronder vindt u de stukken (mede) ingebracht door de PRD:

 1. Amendement PRD mbt APV-asverstrooiing-verworpen
 2. Motie vreemd GL VVD D66 PvdA CDA PRD mbt groenberaad-aangenomen

Raadsvergadering 22 april 2020
I.v.m. de coronamaatregelen vond deze gemeenteraadsvergadering voor het eerst via videoverbinding plaats. Deze eerste digitale raadsvergadering was live te volgen via internet. Klik hier voor de agenda, de raadsstukken en de weergave.

In deze raadsvergadering bleek bij het voorstel Uitvoeringsprogramma klimaat, dat een bedrag van € 87.961 vrij zou vallen en het college voorstelde dat bedrag toe te voegen aan de algemene middelen. De PRD probeerde om 50.000 euro daarvan toe te laten voegen aan de begrotingsposten van monumentenzorg en zorg. Helaas haalde ons amendement het niet. Alleen het CDA steunde ons.

Hieronder vindt u onze amendementen ingebracht door de PRD:

 1. Amendement t.b.v. monumenten en cultuur 2020
 2. Amendement n.a.v. Uitvoerings-programma klimaat 2020
 3. Onze reactie n.a.v. Amendement uitvoerings-programma klimaat 2020

Raadsvergadering 25 maart 2020
I.v.m. de corona-crisis komt de raadsvergadering te vervallen.

Besloten is na overleg in de driehoek de raadsvergadering van 25 maart 2020 af te gelasten en besluitvorming door te schuiven naar een volgende vergadering.
Dit besluit is genomen nadat ook de fractievoorzitters hierin zijn gekend. De betrokken portefeuillehouders zijn gevraagd of uitstel van besluitvorming mogelijk is.

Op de agenda van de raad stonden de volgende agendapunten:

 • BP Valkenburg; besluitvorming wordt doorgeschoven naar een volgende vergadering.
 • Uitvoeringsplan klimaat; uitstel besluitvorming mogelijk, wordt doorgeschoven naar een volgende vergadering. Gelet op draagvlak bij commissiebehandeling wordt dan wel een aantal zaken al opgestart om te voorkomen dat meer vertraging ontstaat;
 • Concept Begroting VGGM; besluitvorming wordt doorgeschoven naar een volgende vergadering.
 • PvA Omgevingsvisie; besluitvorming wordt doorgeschoven naar een volgende vergadering, proces van visievorming kan opgestart worden;
 • Advies Zendmachtiging;
 • Benoeming twee commissieleden; benoeming wordt doorgeschoven naar een volgende vergadering.

Raadsvergadering 19 februari 2020
Klik hier voor de agenda en de raadsstukken.

Hieronder vindt u ons commentaar en de stukken ingebracht door de PRD:

Bij de herinrichting van het Renkums Beekdal in 2013 ging een inrichtingsplan aan vooraf. (Er vond niet alleen afstemming plaats met ONO, maar ook met Staatsbosbeheer). De beboste flank van het open beekdal werd als een karakteristiek landschap aangemerkt. Zeer recent werd de PRD uitgenodigd voor een gesprek met de gemeente Wageningen. Dit n.a.v. onze vragen en kritiek omtrent de rigoureuze bomenkap in de beboste flank in het Renkums Beekdal in het gedeelte Het Broek in mei 2018. Renkum werd door ons van de problematiek op de hoogte gebracht. In het gesprek met Wageningen hebben we stomverbaasd moeten vernemen, dat een kapvergunning door de hoogst betreffende ambtenaar nog steeds onvindbaar bleek te zijn. Dit geeft te denken. Daarover werden vragen gesteld. Zie onze tekst en de reactie van de wethouder.

Enige tijd geleden verzochten we het College te komen met beleid betreffende het gemeentelijk vastgoed en wezen we naar een gemeente, die wel over een dergelijk kaderdocument beschikte. Thans ligt er een vastgoedplan voor ons en daarvoor zijn we het college erkentelijk. Het vastgoedplan is een richtinggevend document. Voor ieder individueel project met maatschappelijk en financiële impact worden afzonderlijke besluiten genomen door College en Raad, volgens de afspraken die zijn gemaakt over de bevoegdheden. Dit plan heeft geen einddatum, maar geeft voor de gemeentelijke vastgoedportefeuille wel een doorkijk met maatregelen tot en met 2035.
Actualisatie vindt plaats als er (wettelijke) ontwikkelingen voordoen die daarom vragen zoals het bijstellen van maatregelen en het moment waarop. De PRD kan zich hierin vinden. Zie hieronder ons commentaar en op de tweede pagina de reacties uit de besluitenlijst van de raad.

Namens de fractie van de Partij Renkumse Dorpen, John Bartels.

 1. Commentaar PRD Vastgoed 19-02-2020 Verwoesting Bosflank Renkums Beekdal Vragenuurtje raad 19 febr. 2020 m.b.t. groenvoorziening – PRD
 2. Verwoesting Bosflank Renkums Beekdal
 3. Commentaar PRD Vastgoed 19-02-2020

Raadsvergadering 29 januari 2020
Klik hier voor de agenda en de raadsstukken.

Hieronder vindt u de stukken ingebracht door de PRD:

 1. Motie vreemd PRD mbt drang jeugdzorg-teruggenomen
 2. Motie vreemd PRD mbt evaluatie coalitieakkoord 2018-2022-verworpen
 3. Motie vreemd PRD mbt visie kerken en kerkgebouwen gem Renkum-teruggenomen