Raadsstukken PRD 2020

Raadsvergadering 25 maart 2020

I.v.m. de corona-crisis komt de raadsvergadering te vervallen.

Besloten is na overleg in de driehoek de raadsvergadering van 25 maart 2020 af te gelasten en besluitvorming door te schuiven naar een volgende vergadering.
Dit besluit is genomen nadat ook de fractievoorzitters hierin zijn gekend. De betrokken portefeuillehouders zijn gevraagd of uitstel van besluitvorming mogelijk is.

Op de agenda van de raad stonden de volgende agendapunten:

  • BP Valkenburg; besluitvorming wordt doorgeschoven naar een volgende vergadering.
  • Uitvoeringsplan klimaat; uitstel besluitvorming mogelijk, wordt doorgeschoven naar een volgende vergadering. Gelet op draagvlak bij commissiebehandeling wordt dan wel een aantal zaken al opgestart om te voorkomen dat meer vertraging ontstaat;
  • Concept Begroting VGGM; besluitvorming wordt doorgeschoven naar een volgende vergadering.
  • PvA Omgevingsvisie; besluitvorming wordt doorgeschoven naar een volgende vergadering, proces van visievorming kan opgestart worden;
  • Advies Zendmachtiging;
  • Benoeming twee commissieleden; benoeming wordt doorgeschoven naar een volgende vergadering.

Raadsvergadering 19 februari 2020

Klik hier voor de agenda en de raadsstukken.

Hieronder vindt u ons commentaar en de stukken ingebracht door de PRD:

Bij de herinrichting van het Renkums Beekdal in 2013 ging een inrichtingsplan aan vooraf. (Er vond niet alleen afstemming plaats met ONO, maar ook met Staatsbosbeheer). De beboste flank van het open beekdal werd als een karakteristiek landschap aangemerkt. Zeer recent werd de PRD uitgenodigd voor een gesprek met de gemeente Wageningen. Dit n.a.v. onze vragen en kritiek omtrent de rigoureuze bomenkap in de beboste flank in het Renkums Beekdal in het gedeelte Het Broek in mei 2018. Renkum werd door ons van de problematiek op de hoogte gebracht. In het gesprek met Wageningen hebben we stomverbaasd moeten vernemen, dat een kapvergunning door de hoogst betreffende ambtenaar nog steeds onvindbaar bleek te zijn. Dit geeft te denken. Daarover werden vragen gesteld. Zie onze tekst en de reactie van de wethouder.

Enige tijd geleden verzochten we het College te komen met beleid betreffende het gemeentelijk vastgoed en wezen we naar een gemeente, die wel over een dergelijk kaderdocument beschikte. Thans ligt er een vastgoedplan voor ons en daarvoor zijn we het college erkentelijk. Het vastgoedplan is een richtinggevend document. Voor ieder individueel project met maatschappelijk en financiƫle impact worden afzonderlijke besluiten genomen door College en Raad, volgens de afspraken die zijn gemaakt over de bevoegdheden. Dit plan heeft geen einddatum, maar geeft voor de gemeentelijke vastgoedportefeuille wel een doorkijk met maatregelen tot en met 2035.
Actualisatie vindt plaats als er (wettelijke) ontwikkelingen voordoen die daarom vragen zoals het bijstellen van maatregelen en het moment waarop. De PRD kan zich hierin vinden. Zie hieronder ons commentaar en op de tweede pagina de reacties uit de besluitenlijst van de raad.

Namens de fractie van de Partij Renkumse Dorpen, John Bartels.

  1. Commentaar PRD Vastgoed 19-02-2020 Verwoesting Bosflank Renkums Beekdal Vragenuurtje raad 19 febr. 2020 m.b.t. groenvoorziening – PRD
  2. Verwoesting Bosflank Renkums Beekdal
  3. Commentaar PRD Vastgoed 19-02-2020

Raadsvergadering 29 januari 2020

Klik hier voor de agenda en de raadsstukken.