PRD inhoudelijk

De Partij Renkumse Dorpen is een democratische vereniging met leden die zich willen inzetten voor de lokale Renkumse politiek. Iedereen vanaf 18 jaar kan lid worden mits hij/zij de statuten en de visie van de partij onderschrijft en daarnaar handelt. Men hoeft niet perse in de gemeente Renkum te wonen.

De vereniging tracht haar doel – omschreven in de statuten – te bereiken door:

  • Het vaststellen van een kieslijst;
  • Het ondersteunen van de partijfractie;
  • Het opstellen van het partijprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen;
  • Het bieden van ondersteuning bij en toetsing van het handelen van de partijfractie overeenkomstig de visie en het partijprogramma van de vereniging;
  • Het uitdragen van de identiteit van de vereniging;
  • Het organiseren van bijeenkomsten en activiteiten;
  • Het verzorgen van campagne activiteiten ten behoeve van gemeenteraadsverkiezingen;
  • Het inzetten van alle wettige middelen, die voor het doel bevorderlijk zijn.

De vereniging kent geen Raad van Toezicht. Het hoogste orgaan van de vereniging is de Ledenvergadering. Deze stelt de visie en het beleid van de vereniging vast en benoemt en ontslaat de bestuursleden. Zij stelt de begroting vast en spreekt haar oordeel uit over het jaarverslag, de jaarrekening en de balans.
Ook stelt de Ledenvergadering het verkiezingsprogramma en de volgorde op de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen vast.
Twee keer per jaar houdt de vereniging een ledenvergadering, waarin de noodzakelijke besluiten worden genomen en de fractie verantwoording van zijn handelen aflegt.

Alle werkzaamheden en activiteiten, die onder de vlag van de PRD worden georganiseerd en uitgevoerd, mogen niet in strijd zijn met de Statuten. Voor een goed verloop van de interne organisatie van de Partij heeft het bestuur een Huishoudelijk Reglement vastgesteld. Ook is een Privacy Reglement vastgesteld.
Het bestuur van de PRD is bezig de ANBI-status aan te vragen.

Onze visie, statuten, huishoudelijk reglement en het privacy reglement vindt u hier:

De Partij heeft geen werknemers in dienst en streeft dit ook niet na. Daarvoor is de Partij veel te klein en zijn de financiële middelen volstrekt onvoldoende. De bestuursleden doen hun werk pro deo. De fractieleden ontvangen van de gemeente Renkum voor hun raadswerk een vergoeding overeenkomstig de wettelijke regeling daarvoor.
De vereniging ontvangt – anders dan de landelijke partijen – geen overheidssubsidies voor haar werk.

De website is een belangrijke bron van informatie over wat de partij en de fractie doen. Deze wordt regelmatig up to date gehouden. Hiernaast laat de fractie ook van zich horen op Facebook. De partij houdt niet van de ongenuanceerdheid van berichten op Twitter, maar zal toch bekijken of enige actie op Twitter wenselijk is.