Documenten PRD buiten raadsagenda om

Jaar 2021

30 juni 2021: Onze motie beschermd dorpsgezicht:
Deze motie van de PRD heeft de raad unaniem overgenomen. Het college gaat nu bekijken of bijv. het katholieke kerkgebouw te Renkum, het voorplein en park in aanmerking komt voor de kwalificatie Beschermd Dorpsgezicht. Dat heeft te maken met aspecten als schoonheid, cultuurhistorie, algemeen belang. Ook wordt gekeken naar andere locaties. Een en ander komt dan terecht in een omgevingsplan met regels voor de leefomgeving op gemeentelijk niveau.
Lees hier de motie: Motie Beschermd Gemeentelijk Dorpsgezicht

7 juni 2021: Gemeente-lab Renkum – vergroot betrokkenheid burgers
De PRD heeft voorgesteld om op de gemeentelijke website een pagina “Gemeente-lab Renkum” aan te maken.
In deze database kunnen mensen zich laten inschrijven, die ergens kennis van zaken van hebben, over een bepaald netwerk beschikken of wat dan ook. Wil iemand meedenken over een bepaald onderwerp of meewerken aan een project(je) dan wordt een profiel ingevuld. Zo’n bestand zou dan moeten werken op basis van gepersonaliseerde profielen.
Bij nieuwe projecten – die iedereen kan aandragen – kan dan de “Werkgroep Gemeentelab” een verbindende functie hebben en nagaan op basis van de ingevulde profielen wie er goed bij een bepaald project past, zodat een onderwerp-gerichte groep succesvoller aan de slag kan.
Brief: Vergroot d.m.v. een Gemeentelab betrokkenheid van inwoners – 2021

28 april 2021: Onze brief “Senioren schreeuwen om doorstroming”:
Senioren schreeuwen om doorstroming in Renkum
Toelichting: De laatste jaren hebben we regelmatig aandacht gevraagd voor doorstroommogelijkheden van inwoners van boven de vijftig, die graag hun woning willen vrijmaken voor jonge gezinnen, starters etc. door zelf kleiner gehuisvest te willen zijn. Men wil  bij voorkeur zelfstandig bij leeftijdsgenoten wonen, die oog hebben voor elkaar. Of het nu gaat om hofjes of huizen in een andere vorm voor ouderen, er is veel in beweging en diverse oplossingen zijn denkbaar. In toenemende mate zien we landelijk steeds meer artikelen verschijnen, die daar ook over gaan. Zie ook de bijlagen. De lokale overheid geeft telkens aan hoe belangrijk ze vindt, dat raadsleden etc. signalen vanuit de bevolking doorgeven en inwoners ook aan de bel trekken. Het frustreert wanneer er amper gehoor wordt gegeven aan senioren, die schreeuwen om aandacht voor hun woonproblemen. Het verbeteren van de leefkwaliteit voor onze inwoners is om meerdere redenen van cruciaal belang.

N.a.v. ons schrijven “Dorpsvisie voormalige schoolgebouwen” ontvingen we een reactie van het college op 18 februari 2020. Men schreef, dat diverse kaders nog vastgesteld moeten worden. Zie hieronder bijlage W09A.
Wat is momenteel de stand van zaken? Wat gaat Renkum nu echt doen aan de problematiek van woonvoorzieningen voor ouderen? Zoals eerder aangegeven willen ouderen uit de dorpen Renkum, Heelsum en Doorwerth heel graag verhuizen. Momenteel gaat het om zeker 42 woningen, die vrijgespeeld kunnen worden. Iedere maand ontvangen we e-mails/post van nieuwe belangstellenden. De locatie Groeneweg/Don Boscoweg blijft bij veel ouderen zeer geliefd.
Waarom zou je met De Bunte Vastgoed B.V, die woningen op dat gebied geprojecteerd heeft geen grondruil kunnen aanbieden om en aantal geplande woningen op bijvoorbeeld de locatie van de voormalige Schweitzerschool te zetten?

Hierbij  in de brief nogmaals onze opvatting mede gebaseerd  op signalen  ontvangen vanuit inwoners van onze prachtige gemeente (W01), een idee over een Het Ouden Huis als voorbeeld (W02) , een verwijzing naar een aardig boekje over hofjes (W03), een artikel (W04) en zoals uit eerder verstrekte informatie c.q. brieven  van de PRD overige suggesties etc., die in bijlagen nogmaals worden verstrekt.
Hoe dan ook,  laten we de hier bedoelde inwoners serieus nemen en  in hun belang actie ondernemen. 

In afwachting van de antwoorden op de twee in rood geformuleerde vragen en het dringende verzoek echt te starten met woningbouw voor ouderen, een en ander conform eerder door de raad vastgestelde uitspraken gedaan in diverse documenten, die bekend zijn.

Namens de fractie van Partij Renkumse Dorpen, John Bartels.

Bijlagen :
Artikel Samen oud worden in een hofje 
Artikel Hofje
PRD W01 Meergeneratiehuizen aan de Don Boscoweg te Renkum – 2017
PRD W02 Ontwikkelingskansen Wonen Gebied Don Bosco 2018
PRD W03 Een tweede Le Maitrehof – groepswonen PRD 2019
PRD W04 42 reacties op aanmeldingsformulier Naast een Le Maitrehof ook een Don Boscohof
PRD W05 Vragenuurtje realisering groepswonen voor ouderen te Renkum 2019
PRD W06 Zienswijze Intentieovereenkomst Don Bosco 2019
PRD W07 Amendement def. Nota Wonen – 25 sept. 2019
PRD W08 Groepswonen Ouderen stand van zaken 16-11-2019
PRD W09 Dorpsvisie Voormalige Schoolgebouwen Renkum 2020
PRD W09A Reactie B&W vragen PRD Huisvesting Ouderen et cetera – 2020
PRD W10 Gedeeltelijke tekst begrotingsbehandeling (onderwerp woningen ouderen) 2020

12 maart 2021Leve de vrijwilliger in de gemeente Renkum!
In deze brief pleit de PRD ervoor:
1. te bezien wat de Expeditie Nieuwe Gezichten voor de gemeente kan betekenen;
2. op de een of andere wijze een Vrijwilligerscentrale op zijn minst van tijdelijke aard in
het leven te roepen, te bezien hoe dit op een zichtbare wijze vormgegeven kan worden en dit daarna te evalueren (met als doel dat vrijwilligers goed vindbaar zijn en vraag- en aanbod bij elkaar kunnen komen);
3. hierbij bijvoorbeeld “ Renkum voor Elkaar” te vragen om met haalbare voorstellen te
komen om die in oktober 2021 vorm te geven. De maand oktober 2021 kan de gemeente Renkum tot “Vrijwilligersmaand” uitroepen.
Hierbij de reactie van het college van 18 mei 2021: Reactie BW brief Vrijwilligers PRD

17 februari 2021: Onze reactie in de pers (Rijn en Veluwe d.d. 17 februari 2021 – “Het is maar waar je voor wilt kiezen”) op de benoeming van de nieuwe wethouder.
De PRD stemde in het najaar tegen de begroting. De begroting voorzag namelijk in een uitbreiding van het college met 0,6 fte aan wethouders. Dat was tegen de afspraak, die de fracties hadden gemaakt bij de behandeling van de Perspectiefnota 2020 voor het
zomerreces en waarin was uitgesproken in de nieuwe raadsperiode 2022-2026 te
willen werken met 3 fte aan wethouders. Wij hebben ons destijds als PRD bij het democratisch genomen besluit neergelegd, maar steeds aangegeven dat een benoeming voor ons alleen kan, als er gezien haar of zijn leeftijd geen wachtgeldverplichting aan de nieuwe wethouder vastzit. Dat kan door een gepensioneerde voor te dragen.
HierbijHet is maar waar je voor wilt kiezen – 17 februari 2021

26 februari 2021: Ronny van Kleef staat in onze gemeente al jaren in Oosterbeek en Renkum met tuinplanten op de markt. Door COVID-19 mocht hij nu zijn standplaatsen niet innemen, omdat de verkoper in de categorie non-food valt.
Merkwaardig aangezien andere bloemen-/plantenverkopers in onze gemeente voor hun winkel wel een en ander mogen uitstallen en klanten wel voor de winkelingang mogen betalen. Daarnaast vreemd het hier om een puur lokaal besluit ging en dit besluit niet voortvloeide uit landelijke regelgeving, zoals die bijvoorbeeld voor de horeca geldt. De PRD heeft het college schriftelijk gevraagd redelijk te handelen en de heer Van Kleef toe te staan met inachtneming van de wettelijke regelgeving inzake COVID-19 zijn waren per direct weer te mogen verkopen op de Renkumse markten en verkopers van dezelfde branche op dezelfde wijze te behandelen. Op 2 maart 2021 ontving de heer Van Kleef dat hij zijn standplaatsen weer mocht innemen.
HierbijBrief aan B&W m.b.t. standplaats Van Kleef 26.02.2021

Jaar 2020

21 juni 2020: De PRD schreef onderstaande brief aan de Tweede Kamer, waarin nadrukkelijk onder de aandacht wordt gebracht dat met het huidige financiële beleid van de rijksoverheid en regelgeving gemeenten geen bestaansrecht meer lijken te hebben.
Op dit schrijven van de fractie richting de Tweede Kamer werden al aardige reacties ontvangen. De meeste reacties hadden als bericht: “Hartelijk dank voor uw e-mail. Ik zal uw bericht lezen. Als Kamerlid ontvang ik elke dag veel mails. Dat betekent dat ik niet op alle mails persoonlijk kan reageren, of dat een reactie wat langer op zich kan laten wachten.” De SGP heeft ons een reactie in het vooruitzicht gesteld, Harry van der Molen (CDA) reageerde in positieve zin uitvoerig en Maurits von Martels (CDA) gaf te kennen bij de PRD langs te willen komen om zaken te bespreken en in Renkum te worden rondgeleid. “We zullen het een en ander regelen.”
Hierbij: Brief PRD aan de 2e Kamer 21 juni 2020

Op 29 juni jl. ontvingen we al een reactie van Binnenlandse Zaken! Hierin staat dat de inhoud van de brief meegenomen wordt in het Kamerdebat dat gepland staat op 2 juli a.s.! U kunt de brief hier lezen: Reactie Commissie Biza op de brief van de PRD 29.06.2020

27 mei 2020: De PRD bracht in het vragenuurtje van de raad op 27 mei 2020 de slechte, onveilige staat van het vlonderpad in het Renkums Beekdal aan de orde. Aanleiding was de verwonding die een wandelaar opliep aan zijn voorhoofd door een klap van een losliggende plank waarin ook nog een spijker zat.
U kunt de brief hier lezen: Onveilig vlonderpad Beekdal Renkum 25-05-2020

24 mei 2020: De PRD stelt voor om – in het kader van 75 jaar vrijheid –  een bronzen herinneringsplaat aan te brengen aan het voormalig woonpand van de zussen Cohen of – als de eigenaar bezwaar heeft – het leggen van een zogenoemde struikelsteen bij de Renkumse locatie.
U kunt hier de brief lezen, waarin ook over de zussen Esther en Betje Cohen en hun tragische lot wordt verteld: Herinneringsplaat voor Esther en Betje Cohen te Renkum

20 april 2020: De PRD schreef op 20 april 2020 onderstaande brief aan het college met het verzoek om zowel aan de oost- als de westzijde van de Kerkstraat te Renkum ten noorden van de Groeneweg (een belangrijke ontsluitingsweg) een algeheel parkeerverbod met uitzonderingen van de parkeerhavens te realiseren.
Hierbij:
–    brief aan het college: Verkeerssituatie Kerkstraat Renkum 2020
–    Krantenartikel Rijn en Veluwe 29.04.2020

16 januari 2020: In ons schrijven aan het college wordt aandacht gegeven aan De Buurtbongerd, seniorenwoningen, kunst, lokale historie, groenvoorzieningen.

Nu vier basisscholen hun intrek hebben genomen in het nieuwe verzamelschoolgebouw aan de Hogenkampseweg te Renkum staan de vrijgekomen gebouwen zogezegd leeg en horen die voorzieningen herbestemd of afgebroken te worden. In de regel zie je na sloop, dat er dan nieuwbouwwoningen etc. terugkomen. Het gemeentebestuur zegt dorpsgericht te willen werken en waarde toe te kennen aan inwoner- of burgerinitiatieven. Dat betekent volgens ons, dat een integrale afweging vereist is waarin je nieuwe ontwikkelingen en bestaand beleid bij de te maken keuzes meeneemt en afweegt. Niet de financiële middelen staan centraal, maar het antwoord op de vraag hoe we de inwoner of een instelling kunnen helpen. Dat en dat alleen zou wat de PRD betreft de voornaamste afweging inzake het te voeren beleid moeten zijn. Het college stelt, dat een raadslid signalen dient op te pakken uit de bevolking (zie bijv. Begroting 2018 pag. 11) en dat sluit aan bij de uitspraak van minister Kasja Ollongren “Raadsleden vormen de ruggengraat van onze lokale democratie. Juist raadsleden maken verbinding met inwoners” (pagina 15 Opleidingengids 2018 / Nederlandse Vereniging voor Raadsleden).

Jaar 2019

5 oktober 2019: Onlangs ontvingen wij een e-mailbericht van de heer Verhoef inzake de Jaarrekening 2018. In hoeverre heeft bedoelde registeraccountant het bij het juiste eind? Wat zijn de feiten? Graag ontvangen wij uw reactie op bijgaand bericht.
Brief PRD aan college “Wel of geen misleidende informatie”.

5 juli 2019: We hebben een zienswijze ingediend inzake de concept intentieovereenkomst “intentieovereenkomst Don Bosco” met bijlagen tussen Gemeente Renkum, De Bunte Vastgoed BV, Stichting Vivare en de Rooms Katholieke Parochie Zalige Titus Brandsma, behorende tot het Rooms Katholiek Kerkgenootschap.
–  Zienswijze PRD Intentieovereenkomst Don Bosco 2019

17 april 2019: We zijn gestart met een poging om mensen te vinden, die belangstelling hebben voor groepswonen. Mensen willen graag wonen in het complex Le Maitrehof te Renkum, een vorm van groepswonen. Groepswonen is een woonvorm voor zelfredzame en zelfstandige mensen van 50 jaar en ouder, die elkaar uitkiezen, om op basis van gelijke rechten en aandacht voor elkaar, in groepsverband te wonen. Tevens willen zij een aantal voorzieningen samen delen met volledig behoud van eigen privacy. De vraag is volgens ons groter dan het aanbod. Het zou een goede zaak zijn op het terrein aan de Don Boscoweg een voorziening groepswonen, de tweede in Renkum, te realiseren.
–  Naast een Le Maitrehof ook een Don Boscohof

15 april 2019: De veerstoep is bij mooi weer een geliefde plek om te vertoeven en te genieten van het prachtige uitzicht over de Nederrijn. De heer Wim Gertsen (vrijwilliger voetveer Renkum) liet ons weten, dat de bereikbaarheid voor mensen met name van het Verzorgingshuis De Rijnhof slecht is. Het blijkt bijna ondoenlijk voor begeleiders van (zware) rolstoelen om de bankjes door het gras en vaak drassige grond te bereiken.
De Partij Renkumse Dorpen verzoekt het college er zorg voor te dragen, dat wellicht niet alle banken, maar misschien de twee aan de rechterzijde via een verhard pad wel voor de bedoelde groep te bereiken valt.
Ook vraagt de PRD zich opnieuw af welke ontwikkelingskansen bij de veerstoep van Renkum het college momenteel voor de horeca ziet. Het blijft Jammer, dat het aan de gemeente Renkum energieneutrale en milieuvriendelijke plan “De Groene Waard” i.o. van de heer Bob van der Kolk uit 2015 niet opgepakt werd.
– Brief aan B&W Renkum dd 15-04-2019 over: Bereikbaarheid zitbanken Nederrijn veerstoep Renkum (3)
Plan veerstoep Renkum (3)

 

 

 

 

 

3 april 2019: Brief van PRD gericht aan B&W Renkum, waarin de PRD haar zorgen uit over een aantal zaken m.b.t. het archiveren van bescheiden uit de gemeente Renkum.
Brief Burgemeester Renkum en het Gelders Archief 2019
Regeling Historisch Centrum Gelders Archief 11 juli 2002

2 april 2019: Brief van de PRD gericht aan B&W Renkum en Vivare Arnhem waarin aandacht wordt gevraagd voor het “leeftijdscriterium woningtoewijzing”
Brief aan B&W en Vivare m.b.t. leeftijdscriterium woningtoewijzing 2019

27 maart 2019: De PRD met “Aandacht voor Doorwerth” in de rubriek “Raadspraat” in Hoog en Laag
https://hoogenlaag.nl/lokaal/raadspraat-aandacht-voor-doorwerth-569888
– Lekker in je dorp blijven wonen
– Twee verkeerssituaties in Oosterbeek 2019

25 februari 2019: Twee verkeerssituaties in Oosterbeek. De kruising Valkenburglaan / Sonnenberglaan wordt door enkele inwoners van Oosterbeek als onprettig en verkeersonveilig ervaren. Vanuit de richting Utrechtseweg wordt er volgens hen vaak te hard gereden.
Er is voorts verwarring over de status van de weg komend van de Vrijheidslaan op de doorgangsweg t.w. de Sonnenberglaan.
Twee verkeerssituaties in Oosterbeek 2019

1 februari 2019: Wie kan een jong gezin uit Renkum nog op tijd aan een passende koopwoning helpen?

De Partij Renkumse Dorpen krijgt signalen, dat er senioren zijn, die best wel willen verhuizen naar een kleinere woning, maar op belemmeringen stuiten. Te denken valt aan de mogelijke huursprong bij verhuizing, inkomenseisen bij toewijzing van sociale huur, gedoe en kosten van de verhuizing, gehechtheid aan de bestaande situatie of het moeten aanpassen van een kleinere koopwoning.

Er zijn ook ouderen, die soms na jaren woonplezier eigenlijk wel afscheid moeten nemen van een vertrouwde situatie, omdat er gezondheidsklachten zijn, de woning en tuin te groot zijn geworden, etc. Toch blijven ook zij vaak in hun huidige woning zitten.

Wij vinden, dat de gemeente een doorstroming op de lokale woningmarkt moet stimuleren. Op die manier maak je ook woningen vrij voor starters of jonge gezinnen. Neem het gezin Van de Valk (5 personen). Ze wonen, nu er kinderen zijn, in een te kleine koopwoning. Gebrek aan passende koopwoningen dwingt hen, net als veel andere jonge gezinnen, onze gemeente te verlaten.

Om een doorstroming meer op gang te krijgen kan ook gedacht worden aan het aanstellen van een Verhuiscoach, die wat ons betreft door de gemeente en ‘n corporatie als Vivare betaald zou moeten worden. De Verhuiscoach moet zich richten op huurders en eigenaars van koopwoningen!

Een Verhuiscoach ontzorgt en regelt zaken om een verhuizing soepel te laten verlopen. Hij begeleidt senioren in het gehele proces rondom de nieuwe woonwens, de zoekprocedure en het verhuizen.
– 1 februari 2019: Doorstroming Woningen
– 9 december 2018: Verhuiscoach voor Ouderen in de gemeente Renkum

13 januari 2019: Verplaatsing brandweer/ambulancepost in Renkum.
Zoals in de raadscommissie van 4 december 2018 verwoord stellen wij voor om de brandweer/ambulancepost te Renkum te verplaatsen naar het leegstaande gemeentelijk gebouw, de voormalige gymnastiekvoorziening aan de Maatweg.
Door de genoemde kazerneposten op de huidige locatie weg te halen en de boekwaarde van de brandweer/ambulancepost over te hevelen naar het voormalige gymnastiekgebouw, dat momenteel nauwelijks een boekwaarde kent, biedt het ruimtelijk en financieel meer kansen voor woningbouw. Deze omgeving kan met het verwijderen van de lelijke garage en de daarbij horende geluidsoverlast (sirenes) aanzienlijk verbeterd of verfraaid worden.
Wij zien een papiermuseum in het voormalig kloostergebouw nog steeds zitten.
Wil een papiermuseum op bedoelde locatie een duurzame start maken, dan is een convenant met haalbare afspraken tussen de te komen Stichting Papiermuseum Nederland (thans de wettelijk erkende Stichting Vrienden van Het Papiermuseum) en een investeerder, eventueel in overleg met de gemeente, belangrijk. Een dergelijke mogelijkheid ligt, zoals bekend, zogezegd op tafel. Het college heeft het voormalig kloostergebouw in 2018 in de verkoop gezet en daaraan voorwaarden gekoppeld. Die stonden o.a. bij makelaar DK op internet. Zie m.n. de ambtelijke notitie die bij de voorwaarden vanaf pagina 13 etc. te lezen was.
Samenvattend: wanneer een investeerder met het college om de tafel wil gaan zitten om er zorg voor te dragen, dat eventueel of zo nodig de westvleugel van het voormalig kloostergebouw gesloopt wordt, de genoemde garage t.b.v. de brandweer/ambulance verplaatst wordt en een investeerder vanuit maatschappelijk verantwoord ondernemen een papiermuseum van allure kan onderbrengen in de rest van het kloostergebouw dan creëren we een parel voor de gemeenschap.
Brief d.d. 13 januari 2019: Verplaatsing gebouw t.b.v. brandweer en ambulance te Renkum 2019 13-1-2019

Jaar 2018

5 oktober 2018 : Ontwikkelingskansen Wonen Gebied Don Bosco

Ontwikkelingskansen Gebied Don Bosco (percelen met gebouwen aan de Don Boscoweg / Groeneweg te Renkum i.v.m. verplaatsing basisschool naar de Hogenkampseweg).
Het college stelt, dat een raadslid signalen dient op te pakken uit de bevolking (zie bijv. Begroting 2018 pag. 11). Welnu, de PRD doet dat structureel en verneemt o.a. dat er een grote behoefte is aan woningen t.b.v. een tweetal doelgroepen: “groepswonen” voor ouderen en woningen voor starters.
Veel ouderen willen graag hun eengezinswoning opgeven om te wonen in een op Abbeyfield lijkende voorziening: een tweede Le Maitrehof, een vorm van wonen waarbij meerdere huishoudens, één of meer ontmoetings– en/of werkruimten gemeenschappelijk gebruiken en deze inclusief de tuin etc. beheren. De vrij te komen grond aan de Don Boscoweg te Renkum leent zich daar qua ruimte en ligging t.o.v. de winkelstraat uitstekend voor.
Willen we de opbouw van de bevolking evenwichtiger krijgen, dan moeten we gehoor geven aan de roep van jongeren om ruimte te geven voor starterswoningen. Daarbij kan ook eens gedacht worden aan het fenomeen meegroeiwoningen, meergeneratiewonen en dergelijke. Zie onder meer een artikel in Metronieuws d.d.25 september 2018 (Lekker in je dorp blijven wonen). Een zekere creativiteit en regievoering zien wij graag van ons college. Pakt het college de kans om iets voor starters te doen op?

Meergeneratiehuizen
De vraag vanuit de overheid om meer voor elkaar te doen en een participatiesamenleving te ontwikkelen vraagt om nieuwe initiatieven. Meergeneratiewonen zit in de lift. Steeds vaker delen twee of zelfs drie generaties een woning. De voordelen zijn duidelijk: een buffer tegen eenzaamheid, een warme zorg in moeilijke tijden. Mantelzorg kan één van de dragers van het concept zijn, maar dat is per definitie geen must.

Betreft: volledig herstel historische muur voormalige moestuin van Koning Willem III

26 januari 2018: Wens tot volledig herstel historische muur voormalige moestuin van Koning Willem III.
De tuinmuur staat op de grens van Wageningen en Renkum aan de Kortenburg. Oorspronkelijk beschermde de muur de moestuin waarin groenten en fruit werden gekweekt voor de maaltijden van Koning Willem III, zijn gevolg en de jachtvrienden die op bezoek kwamen.

Aan de Renkumse zijde is sinds 1999 een biologisch tuinbouwbedrijf gevestigd. Binnen wat “de Ommuurde Tuin” genoemd wordt, worden ieder jaar ruim 400 verschillende eetbare planten, groenten, fruit en kruiden geteeld, kunnen bezoekers theedrinken etc. Veel mensen gaan daar altijd heen.

In het voorjaar van 2015 werd duidelijk dat de uit 1882 daterende muur van “de Ommuurde Tuin” op instorten stond. Zowel Esther Kuiler van “de Ommuurde Tuin”, Zinzia Zorggroep, eigenaar van de muur en inwoners maakten zich hier zorgen over. Dat leidde uiteindelijk tot de geboorte van het “project tuinmuur”.

De muur is 100 meter lang en drie meter hoog en bevat ongeveer 18.000 stenen. De muur moet helemaal ontmanteld worden door de stenen stuk voor stuk af te nemen en ze te bikken.

Daarna zouden de “schone” stenen weer netjes opgestapeld worden. Een groep van vrijwilligers verwerkte een deel van de originele gedemonteerde stenen tot “metselklare” stenen. Na de start is een gedeelte van de muur in ere hersteld. In het begin kreeg men hulp van leerlingen van Stichting ReVaBo (bouwopleiding voor timmeren, metselen en machinaal houtbewerken). Vanwege regelgeving stokte dat, maar het project maakte een doorstart. Het Renkumse bedrijf Methorst zorgde voor de nodige expertise, ook Tak Architectenbureau droeg een steentje bij. In de praktijk betekende dit dat de aannemer verder bouwde en metselde.

De Partij Renkumse Dorpen heeft helaas moeten constateren, dat al een paar jaar niets meer is gedaan aan het verdere herstel van de historische muur. De aanblik is triest en voor ons onacceptabel: een deels herstelde muur, zandhopen en puin met afzet-hekwerken etc. De oorzaak van het schijnbaar stukgelopen project is ons niet bekend. Maar wij vinden, dat het nu tijd wordt dat de gemeente Renkum al of niet in overleg met de gemeente Wageningen ingrijpt om de zaak vlot te trekken en ervoor zorgt, dat in 2019 de hele muur weer in ere hersteld zal zijn.

Als de naar het zuiden gerichte muur is hersteld, kunnen er prima fruitbomen bij worden geplaatst. De stenen hebben door de weerkaatsing van warmte en licht een gunstige werking op het fruit.

Verhuiscoach voor Ouderen in de gemeente Renkum

 • 9 december 2018: Verhuiscoach
  Wij vinden, dat het voor de gemeente belangrijk is te zoeken naar mogelijkheden om een doorstroming op de lokale woningmarkt te bevorderen. Dit moet dan ook gestimuleerd worden. Op die manier maak je ook woningen vrij voor starters of jonge gezinnen. Om een doorstroming meer op gang te krijgen kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het aanstellen van een Verhuiscoach, die wat de PRD betreft door de gemeente en een corporatie als Vivare betaald zou moeten worden.

Bijenmonument Renkum / Afvalbakken Model Bij bij Speelvoorzieningen

30-km bord op afvalbakken 2018

 • 16 september 2018: Regelmatig spreken wij mensen over te hard rijden in 30-km zones. Uit ervaringsgegevens blijkt, dat wanneer je op een vriendelijke manier door je eigen buurtgenoten op de maximumsnelheid wordt gewezen, dit veel effect heeft.

  De kracht van de 30-km sticker op afvalbakken zit hem erin dat de stickers slechts één- of tweewekelijks zichtbaar zijn, daardoor went het niet en ziet niemand de stickers over het hoofd.Het lijkt ons handig wanneer de gemeente aanwonenden van een 30 km. straat persoonlijk benadert, de stickers aanbiedt en eventueel zelf opplakt, zodat de hoogte overal hetzelfde is en om te voorkomen dat ze
  onbedoeld en willekeurig op ander straatmeubilair geplakt worden.

Leegstandsproblematiek winkelstraat Renkum

 • 22 februari 2018: Het is algemeen bekend, dat de leegstandsproblematiek in de winkelstraat van Renkum zorgwekkend is. De PRD heeft het college gevraagd om de nieuwe Renkumse bedrijvencontactfunctionaris in te zetten om in overleg met zowel Ahold als Aldi te bezien in hoeverre zij kansen zien tot vestiging van een discountsupermarkt in Renkum en bereid zijn te willen investeren. Wij menen een signaal opgepakt te hebben, dat mogelijk tot iets moois kan leiden.

Vragen van de PRD aan het college over het afgewezen verzoek tot het houden van een derde vliegerfestijn in 2018.

 • 3 januari 2018: de PRD is juist blij met burgerinitiatieven die bijdragen aan recreatiemogelijkheden en daarmee tevens de sociale cohesie bevorderen.
  De Partij Renkumse Dorpen heeft aan het college over deze kwestie enkele vragen gesteld en zal zo nodig de gemeenteraad uiterlijk in februari a.s. om een uitspraak vragen.

Jaar 2017

Motie plaatsing zoutbakken woonerven

 • 20 december 2017: de PRD heeft het college verzocht om inwoners van een woonerf, die erom vragen in het kader van de zelfredzaamheid een zoutbak ter beschikking te stellen en te bezien om de dekking ervan bijvoorbeeld te doen uit het gereserveerde budget in het MUP Meerjarenuitvoeringsplan Verkeer en Vervoer, dat nog circa 135.000 euro aan ruimte kent.

De PRD is verbaasd, dat een aanvraag van een lokale onderneming om een voorziening aan de Industrieweg te willen gebruiken, door de gemeente Renkum is geweigerd.

 • 9 december 2017: Het ging om een activiteit, passend in het kader van de circulaire economie waarvoor vooral opslagruimte nodig was. Helaas is het betreffende bedrijf intussen naar een groot pand in Heteren verhuisd en wel op het industrieterrein Weerbroek. Voor de Partij Renkumse Dorpen blijft het onbegrijpelijk dat bedoeld bedrijf is geweigerd. Wederom een gemiste kans voor Renkum. Hier vind je de brief met vragen, die we hebben laten uitgaan.

De PRD wil graag dat het college actief meewerkt aan het ontstaan van vormen van meergeneratiewonen in onze gemeente.

De PRD pleit voor een wandel(fiets)route door het erosiedal naar de grafheuvel en terug

Stremming veerverbinding Renkum – Heteren

De PRD pleit voor invoering Leegstandsverordening

Veranderend Renkum – Coalitieakkoord 2014 – 2018

Aanbieden PMD-afval

Ongelijke voorwaarden gebruik ruimten voormalig kloostergebouw Renkum

Jaar 2016

Koppelen van naamsbekendheid aan borden bebouwde kom

welkomstbord renkum

Uitbreiding parkeermogelijkheid De oude herbergh in Oosterbeek

Jaar 2015

Geen woningen op 3B4 Zuid

 • 20 november 2015: brief PRD over het afwaarderen van gronden en uitruil van bouwgrond in overleg met de Giesbers Groep

Asielzoekers

 • Oktober 2015: Standpunt PRD inzake asielzoekers. “Asielzoekers in Renkum, op zoek naar de menselijke maat”

Joan Beuker

 • 29 oktober 2015: brief PRD over herstel leesbaarheid tekst Monument Joan Beuker

Renkumse veer

 • 4 juni 2015: brief PRD over infrastructuur en voorzieningen nabij Renkumse veer

Reyerskamp

 • 24 september 2015: brief PRD over uitblijven verbeteringen fietspad Reyerskamp

Balije

 • 16 september 2015: brief PRD over Balije (omtrent het te bouwen appartementencomplex aan de Wolfhezerweg in Wolfheze)

Centrumplan Doorwerth

 • 12 september 2015: brief aan Kerngroep Centrumplan Doorwerth

Jan Splinter

 • 2 juli 2015: brief PRD aan college om activiteiten van Jan Splinter te gedogen.

Instandhouding kerkgebouwen als religieus erfgoed

 • 9 juni 2015: brief PRD aan college over instandhouding kerkgebouwen als religieus erfgoed.

Vragen over reikwijdte verplichtingen bij adreswijziging inzake Participatiewet:

 • 31 maart 2015: participatiewet: vragen PRD aan college inzake toepassing maatregel bij adreswijziging bijstandsontvanger
 • 10 april 2015: antwoord van college op gestelde vragen

Verkeerssituatie Van der Molenallee Doorwerth:

 • 24 februari 2015: vragen PRD over verkeerssituatie Van der Molenallee Doorwerth

 • 10 april 2015: antwoord college over verkeerssituatie Van der Molenallee Doorwerth

Stukken specifiek betreffende fietspendelboot:

Stukken specifiek betreffende initiatiefvoorstel camperplaatsen:

 • 29 april 2015: motie realiseren overnachtingslocatie voor campers in de openbare ruimte
 • 12 maart 2015: initiatiefvoorstel om te komen tot een campervriendelijke gemeente
 • 24 februari 2015: verkeerssituatie Van der Molenallee (Doorwerth)
 • 20 februari 2015: ideeën PRD t.b.v. niet-ingevuld terrein Mfc3b4 en/of buitenspeelterrein basisschollen 3b4
 • Presentatie plankaart Mfc3b4

Stukken specifiek betreffende fundamenten middeleeuws klooster:

Jaar 2014

Stukken specifiek betreffende beveractiviteiten Jufferswaard:

Stukken specifiek betreffende verkeerssituatie Beatrixschool: