Documenten PRD buiten raadsagenda om

Jaar 2020

16 januari 2020: In ons schrijven aan het college wordt aandacht gegeven aan De Buurtbongerd, seniorenwoningen, kunst, lokale historie, groenvoorzieningen.

Nu vier basisscholen hun intrek hebben genomen in het nieuwe verzamelschoolgebouw aan de Hogenkampseweg te Renkum staan de vrijgekomen gebouwen zogezegd leeg en horen die voorzieningen herbestemd of afgebroken te worden. In de regel zie je na sloop, dat er dan nieuwbouwwoningen etc. terugkomen. Het gemeentebestuur zegt dorpsgericht te willen werken en waarde toe te kennen aan inwoner- of burgerinitiatieven. Dat betekent volgens ons, dat een integrale afweging vereist is waarin je nieuwe ontwikkelingen en bestaand beleid bij de te maken keuzes meeneemt en afweegt. Niet de financiële middelen staan centraal, maar het antwoord op de vraag hoe we de inwoner of een instelling kunnen helpen. Dat en dat alleen zou wat de PRD betreft de voornaamste afweging inzake het te voeren beleid moeten zijn. Het college stelt, dat een raadslid signalen dient op te pakken uit de bevolking (zie bijv. Begroting 2018 pag. 11) en dat sluit aan bij de uitspraak van minister Kasja Ollongren “Raadsleden vormen de ruggengraat van onze lokale democratie. Juist raadsleden maken verbinding met inwoners” (pagina 15 Opleidingengids 2018 / Nederlandse Vereniging voor Raadsleden).

Jaar 2019

5 oktober 2019: Onlangs ontvingen wij een e-mailbericht van de heer Verhoef inzake de Jaarrekening 2018. In hoeverre heeft bedoelde registeraccountant het bij het juiste eind? Wat zijn de feiten? Graag ontvangen wij uw reactie op bijgaand bericht.
Brief PRD aan college “Wel of geen misleidende informatie”.

5 juli 2019: We hebben een zienswijze ingediend inzake de concept intentieovereenkomst “intentieovereenkomst Don Bosco” met bijlagen tussen Gemeente Renkum, De Bunte Vastgoed BV, Stichting Vivare en de Rooms Katholieke Parochie Zalige Titus Brandsma, behorende tot het Rooms Katholiek Kerkgenootschap.
–  Zienswijze PRD Intentieovereenkomst Don Bosco 2019

17 april 2019: We zijn gestart met een poging om mensen te vinden, die belangstelling hebben voor groepswonen. Mensen willen graag wonen in het complex Le Maitrehof te Renkum, een vorm van groepswonen. Groepswonen is een woonvorm voor zelfredzame en zelfstandige mensen van 50 jaar en ouder, die elkaar uitkiezen, om op basis van gelijke rechten en aandacht voor elkaar, in groepsverband te wonen. Tevens willen zij een aantal voorzieningen samen delen met volledig behoud van eigen privacy. De vraag is volgens ons groter dan het aanbod. Het zou een goede zaak zijn op het terrein aan de Don Boscoweg een voorziening groepswonen, de tweede in Renkum, te realiseren.
–  Naast een Le Maitrehof ook een Don Boscohof

15 april 2019: De veerstoep is bij mooi weer een geliefde plek om te vertoeven en te genieten van het prachtige uitzicht over de Nederrijn. De heer Wim Gertsen (vrijwilliger voetveer Renkum) liet ons weten, dat de bereikbaarheid voor mensen met name van het Verzorgingshuis De Rijnhof slecht is. Het blijkt bijna ondoenlijk voor begeleiders van (zware) rolstoelen om de bankjes door het gras en vaak drassige grond te bereiken.
De Partij Renkumse Dorpen verzoekt het college er zorg voor te dragen, dat wellicht niet alle banken, maar misschien de twee aan de rechterzijde via een verhard pad wel voor de bedoelde groep te bereiken valt.
Ook vraagt de PRD zich opnieuw af welke ontwikkelingskansen bij de veerstoep van Renkum het college momenteel voor de horeca ziet. Het blijft Jammer, dat het aan de gemeente Renkum energieneutrale en milieuvriendelijke plan “De Groene Waard” i.o. van de heer Bob van der Kolk uit 2015 niet opgepakt werd.
– Brief aan B&W Renkum dd 15-04-2019 over: Bereikbaarheid zitbanken Nederrijn veerstoep Renkum (3)
Plan veerstoep Renkum (3)

 

 

 

 

 

3 april 2019: Brief van PRD gericht aan B&W Renkum, waarin de PRD haar zorgen uit over een aantal zaken m.b.t. het archiveren van bescheiden uit de gemeente Renkum.
Brief Burgemeester Renkum en het Gelders Archief 2019
Regeling Historisch Centrum Gelders Archief 11 juli 2002

2 april 2019: Brief van de PRD gericht aan B&W Renkum en Vivare Arnhem waarin aandacht wordt gevraagd voor het “leeftijdscriterium woningtoewijzing”
Brief aan B&W en Vivare m.b.t. leeftijdscriterium woningtoewijzing 2019

27 maart 2019: De PRD met “Aandacht voor Doorwerth” in de rubriek “Raadspraat” in Hoog en Laag
https://hoogenlaag.nl/lokaal/raadspraat-aandacht-voor-doorwerth-569888
– Lekker in je dorp blijven wonen
– Twee verkeerssituaties in Oosterbeek 2019

25 februari 2019: Twee verkeerssituaties in Oosterbeek. De kruising Valkenburglaan / Sonnenberglaan wordt door enkele inwoners van Oosterbeek als onprettig en verkeersonveilig ervaren. Vanuit de richting Utrechtseweg wordt er volgens hen vaak te hard gereden.
Er is voorts verwarring over de status van de weg komend van de Vrijheidslaan op de doorgangsweg t.w. de Sonnenberglaan.
Twee verkeerssituaties in Oosterbeek 2019

1 februari 2019: Wie kan een jong gezin uit Renkum nog op tijd aan een passende koopwoning helpen?

De Partij Renkumse Dorpen krijgt signalen, dat er senioren zijn, die best wel willen verhuizen naar een kleinere woning, maar op belemmeringen stuiten. Te denken valt aan de mogelijke huursprong bij verhuizing, inkomenseisen bij toewijzing van sociale huur, gedoe en kosten van de verhuizing, gehechtheid aan de bestaande situatie of het moeten aanpassen van een kleinere koopwoning.

Er zijn ook ouderen, die soms na jaren woonplezier eigenlijk wel afscheid moeten nemen van een vertrouwde situatie, omdat er gezondheidsklachten zijn, de woning en tuin te groot zijn geworden, etc. Toch blijven ook zij vaak in hun huidige woning zitten.

Wij vinden, dat de gemeente een doorstroming op de lokale woningmarkt moet stimuleren. Op die manier maak je ook woningen vrij voor starters of jonge gezinnen. Neem het gezin Van de Valk (5 personen). Ze wonen, nu er kinderen zijn, in een te kleine koopwoning. Gebrek aan passende koopwoningen dwingt hen, net als veel andere jonge gezinnen, onze gemeente te verlaten.

Om een doorstroming meer op gang te krijgen kan ook gedacht worden aan het aanstellen van een Verhuiscoach, die wat ons betreft door de gemeente en ‘n corporatie als Vivare betaald zou moeten worden. De Verhuiscoach moet zich richten op huurders en eigenaars van koopwoningen!

Een Verhuiscoach ontzorgt en regelt zaken om een verhuizing soepel te laten verlopen. Hij begeleidt senioren in het gehele proces rondom de nieuwe woonwens, de zoekprocedure en het verhuizen.
– 1 februari 2019: Doorstroming Woningen
– 9 december 2018: Verhuiscoach voor Ouderen in de gemeente Renkum

13 januari 2019: Zoals in de raadscommissie van 4 december 2018 verwoord stellen wij voor om de brandweer/ambulancepost te Renkum te verplaatsen naar het leegstaande gemeentelijk gebouw, de voormalige gymnastiekvoorziening aan de Maatweg.
Door de genoemde kazerneposten op de huidige locatie weg te halen en de boekwaarde van de brandweer/ambulancepost over te hevelen naar het voormalige gymnastiekgebouw, dat momenteel nauwelijks een boekwaarde kent, biedt het ruimtelijk en financieel meer kansen voor woningbouw. Deze omgeving kan met het verwijderen van de lelijke garage en de daarbij horende geluidsoverlast (sirenes) aanzienlijk verbeterd of verfraaid worden.
Wij zien een papiermuseum in het voormalig kloostergebouw nog steeds zitten.
Wil een papiermuseum op bedoelde locatie een duurzame start maken, dan is een convenant met haalbare afspraken tussen de te komen Stichting Papiermuseum Nederland (thans de wettelijk erkende Stichting Vrienden van Het Papiermuseum) en een investeerder, eventueel in overleg met de gemeente, belangrijk. Een dergelijke mogelijkheid ligt, zoals bekend, zogezegd op tafel. Het college heeft het voormalig kloostergebouw in 2018 in de verkoop gezet en daaraan voorwaarden gekoppeld. Die stonden o.a. bij makelaar DK op internet. Zie m.n. de ambtelijke notitie die bij de voorwaarden vanaf pagina 13 etc. te lezen was.
Samenvattend: wanneer een investeerder met het college om de tafel wil gaan zitten om er zorg voor te dragen, dat eventueel of zo nodig de westvleugel van het voormalig kloostergebouw gesloopt wordt, de genoemde garage t.b.v. de brandweer/ambulance verplaatst wordt en een investeerder vanuit maatschappelijk verantwoord ondernemen een papiermuseum van allure kan onderbrengen in de rest van het kloostergebouw dan creëren we een parel voor de gemeenschap.
– 13 januari 2019: Verplaatsing gebouw t.b.v. brandweer en ambulance te Renkum 2019 13-1-2019

Jaar 2018

Ontwikkelingskansen Wonen Gebied Don Bosco

5 oktober 2018: Ontwikkelingskansen Gebied Don Bosco (percelen met gebouwen aan de Don Boscoweg / Groeneweg te Renkum i.v.m. verplaatsing basisschool naar de Hogenkampseweg.
Het college stelt, dat een raadslid signalen dient op te pakken uit de bevolking (zie bijv. Begroting 2018 pag. 11). Welnu, de PRD doet dat structureel en verneemt o.a. dat er een grote behoefte is aan woningen t.b.v. een tweetal doelgroepen: “groepswonen” voor ouderen en woningen voor starters.
Veel ouderen willen graag hun eengezinswoning opgeven om te wonen in een op Abbeyfield lijkende voorziening: een tweede Le Maitrehof, een vorm van wonen waarbij meerdere huishoudens, één of meer ontmoetings– en/of werkruimten gemeenschappelijk gebruiken en deze inclusief de tuin etc. beheren. De vrij te komen grond aan de Don Boscoweg te Renkum leent zich daar qua ruimte en ligging t.o.v. de winkelstraat uitstekend voor.
Willen we de opbouw van de bevolking evenwichtiger krijgen, dan moeten we gehoor geven aan de roep van jongeren om ruimte te geven voor starterswoningen. Daarbij kan ook eens gedacht worden aan het fenomeen meegroeiwoningen, meergeneratiewonen en dergelijke. Zie onder meer een artikel in Metronieuws d.d.25 september 2018 (Lekker in je dorp blijven wonen). Een zekere creativiteit en regievoering zien wij graag van ons college. Pakt het college de kans om iets voor starters te doen op?
Meergeneratiehuizen
De vraag vanuit de overheid om meer voor elkaar te doen en een participatiesamenleving te ontwikkelen vraagt om nieuwe initiatieven. Meergeneratiewonen zit in de lift. Steeds vaker delen twee of zelfs drie generaties een woning. De voordelen zijn duidelijk: een buffer tegen eenzaamheid, een warme zorg in moeilijke tijden. Mantelzorg kan één van de dragers van het concept zijn, maar dat is per definitie geen must.

Betreft: volledig herstel historische muur voormalige moestuin van Koning Willem III

26 januari 2018: De tuinmuur staat op de grens van Wageningen en Renkum aan de Kortenburg. Oorspronkelijk beschermde de muur de moestuin waarin groenten en fruit werden gekweekt voor de maaltijden van Koning Willem III, zijn gevolg en de jachtvrienden die op bezoek kwamen.

Aan de Renkumse zijde is sinds 1999 een biologisch tuinbouwbedrijf gevestigd. Binnen wat “de Ommuurde Tuin” genoemd wordt, worden ieder jaar ruim 400 verschillende eetbare planten, groenten, fruit en kruiden geteeld, kunnen bezoekers theedrinken etc. Veel mensen gaan daar altijd heen.

In het voorjaar van 2015 werd duidelijk dat de uit 1882 daterende muur van “de Ommuurde Tuin” op instorten stond. Zowel Esther Kuiler van “de Ommuurde Tuin”, Zinzia Zorggroep, eigenaar van de muur en inwoners maakten zich hier zorgen over. Dat leidde uiteindelijk tot de geboorte van het “project tuinmuur”.

De muur is 100 meter lang en drie meter hoog en bevat ongeveer 18.000 stenen. De muur moet helemaal ontmanteld worden door de stenen stuk voor stuk af te nemen en ze te bikken.

Daarna zouden de “schone” stenen weer netjes opgestapeld worden. Een groep van vrijwilligers verwerkte een deel van de originele gedemonteerde stenen tot “metselklare” stenen. Na de start is een gedeelte van de muur in ere hersteld. In het begin kreeg men hulp van leerlingen van Stichting ReVaBo (bouwopleiding voor timmeren, metselen en machinaal houtbewerken). Vanwege regelgeving stokte dat, maar het project maakte een doorstart. Het Renkumse bedrijf Methorst zorgde voor de nodige expertise, ook Tak Architectenbureau droeg een steentje bij. In de praktijk betekende dit dat de aannemer verder bouwde en metselde.

De Partij Renkumse Dorpen heeft helaas moeten constateren, dat al een paar jaar niets meer is gedaan aan het verdere herstel van de historische muur. De aanblik is triest en voor ons onacceptabel: een deels herstelde muur, zandhopen en puin met afzet-hekwerken etc. De oorzaak van het schijnbaar stukgelopen project is ons niet bekend. Maar wij vinden, dat het nu tijd wordt dat de gemeente Renkum al of niet in overleg met de gemeente Wageningen ingrijpt om de zaak vlot te trekken en ervoor zorgt, dat in 2019 de hele muur weer in ere hersteld zal zijn.

Als de naar het zuiden gerichte muur is hersteld, kunnen er prima fruitbomen bij worden geplaatst. De stenen hebben door de weerkaatsing van warmte en licht een gunstige werking op het fruit.

Verhuiscoach voor Ouderen in de gemeente Renkum

 • 9 december 2018: Verhuiscoach
  Wij vinden, dat het voor de gemeente belangrijk is te zoeken naar mogelijkheden om een doorstroming op de lokale woningmarkt te bevorderen. Dit moet dan ook gestimuleerd worden. Op die manier maak je ook woningen vrij voor starters of jonge gezinnen. Om een doorstroming meer op gang te krijgen kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het aanstellen van een Verhuiscoach, die wat de PRD betreft door de gemeente en een corporatie als Vivare betaald zou moeten worden.

Bijenmonument Renkum / Afvalbakken Model Bij bij Speelvoorzieningen

30-km bord op afvalbakken 2018

 • 16 september 2018: Regelmatig spreken wij mensen over te hard rijden in 30-km zones. Uit ervaringsgegevens blijkt, dat wanneer je op een vriendelijke manier door je eigen buurtgenoten op de maximumsnelheid wordt gewezen, dit veel effect heeft.

  De kracht van de 30-km sticker op afvalbakken zit hem erin dat de stickers slechts één- of tweewekelijks zichtbaar zijn, daardoor went het niet en ziet niemand de stickers over het hoofd.Het lijkt ons handig wanneer de gemeente aanwonenden van een 30 km. straat persoonlijk benadert, de stickers aanbiedt en eventueel zelf opplakt, zodat de hoogte overal hetzelfde is en om te voorkomen dat ze
  onbedoeld en willekeurig op ander straatmeubilair geplakt worden.

Leegstandsproblematiek winkelstraat Renkum

 • 22 februari 2018: Het is algemeen bekend, dat de leegstandsproblematiek in de winkelstraat van Renkum zorgwekkend is. De PRD heeft het college gevraagd om de nieuwe Renkumse bedrijvencontactfunctionaris in te zetten om in overleg met zowel Ahold als Aldi te bezien in hoeverre zij kansen zien tot vestiging van een discountsupermarkt in Renkum en bereid zijn te willen investeren. Wij menen een signaal opgepakt te hebben, dat mogelijk tot iets moois kan leiden.

Vragen van de PRD aan het college over het afgewezen verzoek tot het houden van een derde vliegerfestijn in 2018.

 • 3 januari 2018: de PRD is juist blij met burgerinitiatieven die bijdragen aan recreatiemogelijkheden en daarmee tevens de sociale cohesie bevorderen.
  De Partij Renkumse Dorpen heeft aan het college over deze kwestie enkele vragen gesteld en zal zo nodig de gemeenteraad uiterlijk in februari a.s. om een uitspraak vragen.

Jaar 2017

Motie plaatsing zoutbakken woonerven

 • 20 december 2017: de PRD heeft het college verzocht om inwoners van een woonerf, die erom vragen in het kader van de zelfredzaamheid een zoutbak ter beschikking te stellen en te bezien om de dekking ervan bijvoorbeeld te doen uit het gereserveerde budget in het MUP Meerjarenuitvoeringsplan Verkeer en Vervoer, dat nog circa 135.000 euro aan ruimte kent.

De PRD is verbaasd, dat een aanvraag van een lokale onderneming om een voorziening aan de Industrieweg te willen gebruiken, door de gemeente Renkum is geweigerd.

 • 9 december 2017: Het ging om een activiteit, passend in het kader van de circulaire economie waarvoor vooral opslagruimte nodig was. Helaas is het betreffende bedrijf intussen naar een groot pand in Heteren verhuisd en wel op het industrieterrein Weerbroek. Voor de Partij Renkumse Dorpen blijft het onbegrijpelijk dat bedoeld bedrijf is geweigerd. Wederom een gemiste kans voor Renkum. Hier vind je de brief met vragen, die we hebben laten uitgaan.

De PRD wil graag dat het college actief meewerkt aan het ontstaan van vormen van meergeneratiewonen in onze gemeente.

De PRD pleit voor een wandel(fiets)route door het erosiedal naar de grafheuvel en terug

Stremming veerverbinding Renkum – Heteren

De PRD pleit voor invoering Leegstandsverordening

Veranderend Renkum – Coalitieakkoord 2014 – 2018

Aanbieden PMD-afval

Ongelijke voorwaarden gebruik ruimten voormalig kloostergebouw Renkum

Jaar 2016

Koppelen van naamsbekendheid aan borden bebouwde kom

welkomstbord renkum

Uitbreiding parkeermogelijkheid De oude herbergh in Oosterbeek

Jaar 2015

Geen woningen op 3B4 Zuid

 • 20 november 2015: brief PRD over het afwaarderen van gronden en uitruil van bouwgrond in overleg met de Giesbers Groep

Asielzoekers

 • Oktober 2015: Standpunt PRD inzake asielzoekers. “Asielzoekers in Renkum, op zoek naar de menselijke maat”

Joan Beuker

 • 29 oktober 2015: brief PRD over herstel leesbaarheid tekst Monument Joan Beuker

Renkumse veer

 • 4 juni 2015: brief PRD over infrastructuur en voorzieningen nabij Renkumse veer

Reyerskamp

 • 24 september 2015: brief PRD over uitblijven verbeteringen fietspad Reyerskamp

Balije

 • 16 september 2015: brief PRD over Balije (omtrent het te bouwen appartementencomplex aan de Wolfhezerweg in Wolfheze)

Centrumplan Doorwerth

 • 12 september 2015: brief aan Kerngroep Centrumplan Doorwerth

Jan Splinter

 • 2 juli 2015: brief PRD aan college om activiteiten van Jan Splinter te gedogen.

Instandhouding kerkgebouwen als religieus erfgoed

 • 9 juni 2015: brief PRD aan college over instandhouding kerkgebouwen als religieus erfgoed.

Vragen over reikwijdte verplichtingen bij adreswijziging inzake Participatiewet:

 • 31 maart 2015: participatiewet: vragen PRD aan college inzake toepassing maatregel bij adreswijziging bijstandsontvanger
 • 10 april 2015: antwoord van college op gestelde vragen

Verkeerssituatie Van der Molenallee Doorwerth:

 • 24 februari 2015: vragen PRD over verkeerssituatie Van der Molenallee Doorwerth

 • 10 april 2015: antwoord college over verkeerssituatie Van der Molenallee Doorwerth

Stukken specifiek betreffende fietspendelboot:

Stukken specifiek betreffende initiatiefvoorstel camperplaatsen:

 • 29 april 2015: motie realiseren overnachtingslocatie voor campers in de openbare ruimte
 • 12 maart 2015: initiatiefvoorstel om te komen tot een campervriendelijke gemeente
 • 24 februari 2015: verkeerssituatie Van der Molenallee (Doorwerth)
 • 20 februari 2015: ideeën PRD t.b.v. niet-ingevuld terrein Mfc3b4 en/of buitenspeelterrein basisschollen 3b4
 • Presentatie plankaart Mfc3b4

Stukken specifiek betreffende fundamenten middeleeuws klooster:

Jaar 2014

Stukken specifiek betreffende beveractiviteiten Jufferswaard:

Stukken specifiek betreffende verkeerssituatie Beatrixschool: